Aktuálně

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

21.05.2020 17:19

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě v tomto školním roce již nenastoupí do školky, můžete si po telefonické domluvě vyzvednout vyúčtování za neuskutečněné akce a věci Vašich dětí.

 
 
 

V případě příznivého počasí, budeme od 25. 5. 2020 po dopolední i odpolední svačině chodit s dětmi na zahradu u družiny základní školy (odloučené pracoviště MŠ). Děti budou potřebovat roušku (+ sáček), láhev, batoh a věci na převlečení (pokud by se počůrali).

 
 
 
 
 

Informace k znovuotevření MŠ

11.05.2020 20:07

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí mateřské školy, v souladu s rozhodnutím zřizovatele bude od 25. května možná osobní přítomnost dětí v mateřské škole. 

 • Připouští se střídání více pedag. pracovníků u jedné skupiny dětí.
 • Pokud to bude možné, budou skupiny utvářeny  z dětí jedné třídy.  
 • Kritériem pro nezařazení dítěte do skupiny je rizikový faktor.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic

(zahrnuje i středně závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou

farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce anebo velkých cév

s dlouhodobou systémovou farmakologickou

léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. :

a) při imunosupresivní léčbě

(steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů

nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m²)

6. Farmakologický léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující

dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater

(primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, a jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem.
 • Provoz mateřské školy bude od 6:30 do 17:00 h.
 • Pro pobyt venku se bude využívat zahrada u družiny nebo házenkářské hřiště, kde děti smí být pouze s rouškou.
 • Třída Pastelek bude zůstávat v hlavní budově.
 • Záleží čistě na Vašem rozhodnutí, zda dítě do školy pošlete. Měli jste možnost seznámit se s metodikou, na kterou jsme zveřejnili odkaz na webových stránkách školy. Pokud vaše dítě půjde do školy, budeme potřebovat čestné prohlášení. (Najdete včas na webových stránkách.)  Zvažte možná rizika.
 • Předškoláci, kteří nebudou navštěvovat mateřskou školu, se mohou obrátit na své třídní učitelky formou emailu msstarahut@seznam.cz, kde jim v případě jejich zájmu budou zaslány pracovní listy.
 • Všechno si v klidu projděte, rozmyslete a Vaše rozhodnutí sdělte třídním učitelkám, co možná nejdříve,  nejpozději však do 19.5.2020 do 8,00 hodin, aby se vše stihlo připravit.
 • Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě chodilo do školy, sdělte prosím prostřednictvím třídních učitelů v jakém rozsahu.
 1. dopolední blok + oběd,
 2. dopolední blok + oběd + odpolední odpočinek
 3. dopolední blok + oběd + odpolední odpočinek + odpolední činnosti

 

Tyto informace jsou důležité kvůli rozdělení dětí do skupin. Pokud to bude možné, budou děti z jedné třídy v jedné skupině.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem PaedDr. Zdeňka Halenkovská

Podmínky pro obnovení docházky v MŠ

04.05.2020 10:45

MŠMT zveřejnilo očekávané materiály, které jsou pro školy i rodiče důležité. Stanovují  podmínky pro obnovení docházky v ZŠ a v MŠ v omezeném režimu. Vedení  školy tyto podmínky vyhodnotí s ohledem na vlastní specifické možnosti.

Manuály k nahlédnutí ZDE.

Rodiče budeme blíže informovat o dalších krocích.

Přejeme všem rodičům a dětem hodně zdraví a sílu pro zvládnutí této mimořádné situace. Děkujeme vám za spolupráci.

Děkujeme za pochopení.

 

Oznámení

27.04.2020 13:26
Od 27. 4. 2020 zástup na telefonním čísle  603 897 549 paní ředitelka Zdeňka Halenkovská. 
Úřední hodiny: středa 9,00 hod. - 15,00 hod.  v ředitelně ZŠ  Stará Huť. 
Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského/ dětského  zařízení  je k dispozici v  ředitelně ZŠ Stará Huť.
 

Oznámení

23.04.2020 16:29

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste nám obratem nahlásili, 

zda byste měli zájem o docházku dětí do MŠ, 

v případě, že by byla školka od května otevřena.

Otevření pro určitý počet dětí bude záležet na pokynech ministerstva školství, které by mělo do konce dubna vydat manuál, za jakých podmínek se budou školky otvírat.

Informujte nás e-mailem: msstarahut@seznam.cz

 

Děkujeme ze spolupráci.

Zápis do Mateřské školy ve Staré Huti

08.04.2020 11:05

Zápis dětí do Mateřské školy ve Staré Huti

pro školní rok 2020/2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 3. dubna v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy  od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce k žádosti ještě přidá :

1. prohlášení, že je dítě řádně očkované, a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 Žádost s přílohami ( prohlášení o řádném očkování, kopie očkovacího průkazu, kopie rodného listu dítěte )  je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy. -  datová schránka: p7iktnv

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), -  msstarahut@seznam.cz

 3. poštou -  a MŠ Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť

 4. osobním podáním, v krajním případě dle konkrétní situace  osobním předáním ve školce. O osobním  podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné předem si objednat hodinu a datum na tomto čísle 736 770 734, aby nedocházelo k větší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách a okolí školky.

Ten, kdo nemá možnost si žádost i čestné prohlášení vytisknout, si je vyzvedne v kanceláři školky v pondělí 27. 4. 2020 od 9,00 hod. do 12,00 hod. Vyzvednutí proběhne s ochrannými pomůckami.

Vážení rodiče

využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám 
velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské 
školy. Předzápis  bude spuštěn od 1. 4. 2020 do 7. 5. 2020. Klikněte na tento odkaz: 
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stara-hut 
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké 
další kroky je potřeba podniknout: 


- tisk vyplněné žádosti
- tisk čestného prohlášení k očkování
- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
- pořízení kopie rodného listu dítěte

Všechny potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů popsaných výše. 
 

 
Tiskopis žádosti  včetně příloh k přijímacímu řízení jsou  dostupné  na stránkách školky v sekci zápis -  žádost ke stažení 

 

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

 • Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ s čestným prohlášením  o řádném očkování, kopií očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte
 • Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií, s kterými se zákonní zástupci také seznámili 
 • Děti se přijímají od 1. 9. 2020 od školního roku 2020 /2021.
 • Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje povinnost vyplnění čestného prhlášení o řádném očkování.
 • Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na nástěnce v chodbě  budovy školky a zveřejněny na webových stránkách školky.

V  termínu  zápisu zákonní zástupci obdrží registrační číslo správního řízení a informace o dalším postupu /datech/, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení, způsobu předání rozhodnutí.

 

Změna v termínu a organizaci zápisu do ZŠ Stará Huť

02.04.2020 11:06

Změna v organizaci zápisu

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 bude probíhat od 1.4. 2020 do 30.4.2020 Rodiče vyplní přihlášku, která je k dispozici v elektronicképodobě.

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zshut/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

 

Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 732 490 501. Zápis musí proběhnout během měsíce dubna 2020. Na řádný termín se předem hlásit nemusíte.

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Na základě žádosti zákonného zástupce PPP zašle základním školám prostřednictvím datových schránek doporučující posouzení k odkladu školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na mailovou adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

 

Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

· Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

· PPP SK, pracoviště Příbram

· Pod Šachtami 294

· 261 01 Příbram

Změna termínu zápisu do ZŠ Stará Huť

26.03.2020 14:11

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 je přesunut na konec dubna 2020. Podrobnosti o formě zápisu sdělíme včas. Rodiče nejspíš pouze vyplní přihlášku, která bude k dispozici v elektronické podobě. Další informace zveřejníme, případné dotazy zodpovíme v 2. polovině dubna na tel. čísle 732 490 501. Zápis musí proběhnout během měsíce dubna 2020. Na řádný termín se předem hlásit nemusíte.

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Na základě žádosti zákonného zástupce PPP zašle základním školám prostřednictvím datových schránek doporučující posouzení k odkladu školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na mailovou adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

· Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

· PPP SK, pracoviště Příbram

· Pod Šachtami 294

· 261 01 Příbram

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>