Historie a současnost mateřské školy

 

Historie MŠ

 

V roce 1944 byla zřízena Mateřská škola v přízemí budovy obecné školy. Vedením MŠ byl pověřen ředitel obecné školy Vojtěch Šobíšek. První učitelkou MŠ byla jmenována Bohuslava Mochánová. V roce 1945 byla MŠ přestěhována do sálu hostince u Hořovských. Další stěhování MŠ se uskutečnilo v roce 1950 do sálu hostince u Parýzků. O dva roky později začala v MŠ celodenní péče se stravováním. Opět se MŠ přestěhovala do obecné školy.

V domě číslo 138, kde je současná MŠ umístěna, dříve žil akademický sochař Karel Dvořák a jeho žena, herečka ND Leopolda Dostálová, byly od roku 1951 zřízeny jesle. V roce 1955 byl dům upraven a přizpůsoben provozu MŠ a ta se stala samostatným zařízením. Ředitelkou MŠ se stala Marie Plevková. Další úpravy proběhly v 70. letech přístavbou dalšího oddělení. Součástí MŠ se stala školní jídelna a kuchyně.

 

 Současnost MŠ

 

K 1. 10. 2002 došlo ke sloučení se Základní školou ve Staré Huti. Vznikl tak nový název zařízení – Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram. Toto zařízení pod vedením ředitelky Mgr. Kateřiny Melšové vstoupilo k tomuto datu do právní subjektivity.

Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 58 dětí. V hlavní budově vzdálené od školy asi 300m jsou dvě třídy s kapacitou 45 dětí a od roku 2014 byla vybudována další třída pro 13 dětí v budově bývalé družiny základní školy. K této třídě patří také zahrada a zahradní nábytek. V hlavní MŠ jsou dvě herny, samostatná ložnice a jídelna, kde se stravují i děti ze ZŠ. Časový harmonogram školní jídelny je přizpůsoben tak, aby nedošlo ke střetávání dětí z MŠ a dětí ze ZŠ. K mateřské škole náleží členitá zahrada do mírného svahu. V dolní části zahrady je dřevěný otevřený altán s kamennou podezdívkou, který dříve sloužil jako sušárna soch sochaře Josefa Dvořáka. V horní části zahrady je zděný altán se skladem pro ukládání náčiní a hraček. V průběhu školního roku 2009/2010 došlo k terénním úpravám horní části zahrady a byly pořízeny nové dřevěné herní prvky - houpačky, skluzavka, pískoviště a různé průlezky  - pro spontánní hry dětí.

Děti jsou do mateřské školy přijímány ve věku od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku s trvalým bydlištěm ve Staré Huti. Kapacita školy bývá každoročně naplněna. Třídy jsou rozlišeny podle věku dítěte. Nejmladší děti jsou ve třídě Sluníček, starší děti ve třídě Srdíček a nejstarší děti a předškolní děti ve třídě Pastelek.

Cílem školního vzdělávacího programu je: Přizpůsobit předškolní vzdělávání vývojovým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a tato vývojová specifika respektovat. Zaměřit se na prožitkové učení.

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hod.