Zápis dětí do MŠ

 

Dne 15. 6. 2020 od 16:00 proběhne informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. 

Setkání se uskuteční v budově MŠ.

 

 

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole ( u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy a na webových stránkách MŠ).

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 

25.5.2020

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám byly přiděleny při předání žádosti o přijetí. Pokud jste žádost posílali doporučeně nebo datovou schránkou, bude Vám registrační číslo sděleno telefonicky nebo elektronicky. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.


Stará Huť 18.5.2020 


PaedDr. Zdeňka Halenkovská

  pověřená řízením ZŠ a MŠ
 
 

Zápis dětí do Mateřské školy ve Staré Huti

pro školní rok 2020/2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 3. dubna v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy  od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně svého pediatra. Pro doložení této povinnosti zatím zákonný zástupce k žádosti přidá :

1. prohlášení, že je dítě řádně očkované, a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Potvrzení od pediatra o řádném očkování zákonný zástupce bude muset doložit nejdéle do 31.8. 2020 .

 Žádost s přílohami ( prohlášení o řádném očkování, kopie očkovacího průkazu, kopie rodného listu dítěte )  je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy. -  datová schránka: p7iktnv

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), -  msstarahut@seznam.cz

  3. poštou - ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť

  4. osobním podáním, v krajním případě dle konkrétní situace  osobním předáním ve školce. O osobním  podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné předem si objednat hodinu a datum na tomto čísle 736 770 734, aby nedocházelo k větší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách  a okolí školky.

Ten, kdo nemá možnost si žádost i čestné prohlášení vytisknout, si je vyzvedne v kanceláři školky v pondělí 27. 4. 2020 od 9,00 hod. do 12,00 hod. Vyzvednutí proběhne s ochrannými pomůckami.

Vážení rodiče

využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám 
velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské 
školy. Předzápis  bude spuštěn od 1. 4. 2020 do 7. 5. 2020. Klikněte na tento odkaz: 
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stara-hut 
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké 
další kroky je potřeba podniknout: 


- tisk vyplněné žádosti
- tisk čestného prohlášení k očkování
- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
- pořízení kopie rodného listu dítěte

Všechny potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů popsaných výše. 
 

 
Tiskopis žádosti  včetně příloh k přijímacímu řízení jsou  dostupné  na stránkách školky v sekci zápis -  žádost ke stažení 

 

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

  • Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ s čestným prohlášením  o řádném očkování, kopií očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte
  • Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií, s kterými se zákonní zástupci také seznámili 
  • Děti se přijímají od 1. 9. 2020 od školního roku 2020 /2021.
  • Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje povinnost vyplnění čestného prhlášení o řádném očkování.
  • Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na nástěnce v chodbě  budovy školky a zveřejněny na webových stránkách školky.

V  termínu  zápisu zákonní zástupci obdrží registrační číslo správního řízení a informace o dalším postupu /datech/, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení, způsobu předání rozhodnutí.