Kritéria k zápisu od šk. roku 2019/2020

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 
Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ve Staré Huti. 
 
Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ ( neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání ).
§50 zákona č, 258/200Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů - mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 
Děti  do MŠ ve Staré Huti  budou přijímány  po dovršení věku tří let. Podpořeno stanoviskem z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Příbrami. V současném stavu není možno provést takové úpravy, aby mohly být přijaty i děti mladší tří let (umístění přebalovacího pultu, nočníků, bezpečnosti ) – stávající hygienická zařízení jsou zcela naplněna sanitární keramikou a není zde již volný prostor pro další vybavení. § 29 odst.   zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon , ve znění pozdějších předpisů  o systému pobytu dětí mladších tří let k přijímání do školky.  Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.
 
1) Povinné vzdělávání 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání ( v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky ) - narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 s  trvalým pobytem ve Staré Huti.
 
2) Věk dítěte podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31. 8. 2019 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu ve Staré Huti.
 
3 ) V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií,        budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a  které do 31. 8. 2019 dovrší 3. let věku.
                      
Dojde-li  ke shodě data narození, poté bude přistoupeno k losování notářem.
Kritéria jsou platná pro zápis do mateřské školy ve Staré Huti dne 14. 5. 2019, děti se přijímají  od školního roku 2019/2020.
 
Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 14. 5. 2019
od 14,00 hod. do 16, 00 hod. v kanceláři MŠ.
 
Vydáno ve Staré Huti dne:  18. 2. 2019
 
č.j. ZŠMŠ  5/2019 ředitelka ZŠ a MŠ 

Mgr. Hoštáková Štěpánka