Školní vzdělávací program

 

Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram

AKTUALIZACE  Školního vzdělávacího programu     od 1. 9. 2017

motto: " V naší školce každý den, hrajeme si s úsměvem. "


č.j.  ZŠMŠ  67 /2018


Dodatky:

 

Individuální vzdělávání dítěte – termíny přezkoušení na šk.rok 2018/2019

 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- místo ověření : ve třídě a v herně mateřské školy

- termín ověření : 20. –23.11.2018

náhradní termín 3. – 7.12.2018

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření znalostí (§ 34b odst. 3).


 

Pedagogické pracovnice – nové

Aneta Szabová – vzdělání SpgŠ

Iveta Krajská – vzdělání SpgŠ


 

Vzdělávání dětí do 3 let věku

Děti do MŠ ve Staré Huti budou přijímány po dovršení věku tří let. Podpořeno stanoviskem z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Příbrami. V současném stavu není možno provést takové úpravy, aby mohly být přijaty i děti mladší tří let (umístění přebalovacího pultu, nočníků, bezpečnosti ) – stávající hygienická zařízení jsou zcela naplněna sanitární keramikou a není zde již volný prostor pro další vybavení. § 29 odst. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon , ve znění pozdějších předpisů o systému pobytu dětí mladších tří let k přijímání do školky.  Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.


 

GDPR

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID p7iktnv,emailem na adrese zsstarahut@iol.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, zkráceně DPO) pro ZŠ a MŠ je Ing. Petra Křivonosková, tel. č. 608 191 361, email: manazer.css@dobrisskonovokninsko.cz, k zastižený na adrese Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš v kanceláři č. 306 každý všední den od 8:00 - 15:00 hodin.


Tato aktualizace nabývá platnost 1. 9. 2018

ŠVP projednán na pedag.radě dne 28. 8. 2018

Ve Staré Huti dne 30. 8. 2018

 

 

Mgr. Štěpánka Hoštáková

ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť

 

 

AKTUALIZACE  Školního vzdělávacího programu     od 1. 9. 2017

motto: " V naší školce každý den, hrajeme si s úsměvem. "

č.j.    64 /2017

 

Dodatky:

 Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

            Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

            Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno.        V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby podle věty první je stanoven od 8 hodin (tzn. do 12 hodin).

 

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

             Omlouvání nepřítomnosti dítěte.V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost dítěte ještě ten den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne - osobně, telefonicky.  Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 3 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.  O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče + záznam o omluvě telefonem, SMS zprávou.  Dle §34a odst.4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst.3 školský zákon).

 Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou.  V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD. (§ 34a odst. 4).

 

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absenci

zákonní zástupci vždy doloží třídní učitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:

•                    jméno dítěte

•      oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte

•      časový rozsah (od kdy do kdy)

•      podpis rodičů

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:


a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- místo ověření ve třídě a v herně  mateřské školy

- termín ověření : 20. –23.11.2017

   náhradní termín 4. –  8.12.2017

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření znalostí (§ 34b odst. 3).

 

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).
 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

 

Tato aktualizace  nabývá platnost 1. 9. 2017                         Mgr. Štěpánka Hoštáková

                                                                                            pověřená říz. ZŠ a MŠ Stará Huť

 

Charakteristika školy

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola ve Staré Huti ode dne  1. 10. 2002.  Její kapacita je pro 58 dětí, je trojtřídní. V hlavní budově vzdálené od MŠ cca 300m se nacházejí dvě třídy, které jsou pro 45 dětí a od roku 2014 byla vybudována další třída pro 13 dětí v bývalé družině základní školy. K této třídě také patří zahrada a dřevěný nábytek. V hlavní MŠ jsou dvě herny, samostatná ložnice a jídelna, kam se chodí stravovat i děti ze ZŠ. Časový harmonogram školní jídelny je přizpůsoben tak, aby se v jídelně děti z MŠ a děti ze ZŠ nesetkávaly. K hlavní MŠ patří také prostorná zahrada, která dětem umožňuje celoroční pobyt venku a je vybavena altány, pískovištěm a houpačkami.

V roce 1944 byla zřízena Mateřská škola v přízemí budovy obecné školy.   V roce 1952  začala v MŠ celodenní péče se stravováním. V domě číslo 138, kde je současná MŠ umístěna, dříve žil akademický sochař Karel Dvořák a jeho žena, herečka ND Leopolda Dostálová, byly od roku 1951 zřízeny jesle. V roce 1955 byl dům upraven a přizpůsoben provozu MŠ a ta se stala samostatným zařízením.  Další úpravy proběhly v 70. letech přístavbou dalšího oddělení. Součástí MŠ se stala školní jídelna a kuchyně.

 

Organizace  a provoz školy

Provozní doba je od 6. 30 – 17. 00hod. V 8. 00hod se zapisuje docházka pro stravovnu. Děti se schází do 7.30 hod ve třídě Srdíček, poté si je vyzvedne učitelka ze třídy Sluníček a odvede si je. V 7:45hod si odvede děti i učitelka ze třídy Pastelek. Potom se děti schází do 8:00hod ve všech třídách. V 8:00hod se škola uzamyká. Rodiče mohou přivádět děti po dobu celého dopoledne po dohodě s učitelkami na třídách.

Děti jsou předávány rodičům na základě uvedených údajů v evidenčním listě dítěte. Pokud dítě vyzvedává neplnoletá osoba, musí mít písemné prohlášení od rodičů vyzvedávaného dítěte. Pokud rodiče chtějí informace o svým dítěti, mohou využít dobu při předávání dětí nebo se domluvit s pí. učitelkou na jinou dobu.

Vyzvedávání dětí probíhá zpravidla po obědě od 11:55 do 12:10hod. A odpoledne od 14:30 do 17:00hod. Vyzvedávat děti je též možné kdykoliv během dne po dohodě s učitelkami. Zákonný zástupce má zkonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje a pokud nadále zůstává dítě ve školce, je učitelka oprávněna kontaktovat orgán sociálně - právní ochrany dítěte.

 

Bezpečnostní podmínky

Veškeré vybavení školy je z hlediska bezpečnosti nezávadné. O bezpečnost dětí dbají všichni zaměstnanci školy. Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost dětí, od předání rodičem nebo jím pověřeným zástupcem, po celou dobu pobytu v MŠ. Všichni zaměstnanci odpovídají za odstranění nebo okamžité nahlášení závad, které by ohrozily bezpečnost a plynulý chod školy. Dbají na uzamykání budovy v určeném čase. Děti jsou ve škole chráněny před jakýmikoliv projevy násilí, diskriminace a šikany. Za to plně zodpovídají všechny pracovnice školy. V případě podezření špatného zacházení s dětmi ze strany rodičů, je povinnost neprodleně informovat vedení školy, policii nebo sociální péči.

 

Podmínky vzdělávání

V mateřské škole jsou dvě třídy – horní  a  dolní , každá má prostor pracovní i herní. V každé třídě je vytvořeno různorodé prostředí, které poskytuje dětem dostatek podnětů pro hru, pohybové činnosti a relaxaci. Děti si mohou podle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru – hračky, pomůcky i knihy. Vybavení tříd hračkami a pomůckami je průběžně doplňováno. Třídy jsou nově barevně vymalovány a herní prostor pokryt koberci. Horní třída je přizpůsobena dětem mladšího věku. Zde je také ložnice  s  dřevěnými lehátky na odpolední odpočinek dětí. Každé dítě má své lehátko. Dolní třída je přizpůsobena dětem staršího předškolního věku. Třídy jsou dostatečné prosluněné, okna chráněna žaluziemi a okenicemi. Členění tříd a variabilita je taková, aby si děti měly možnost vytvářet soukromí. Celkové prostředí tříd je podnětné, bezpečné, připravené, které podporuje samostatnost, zodpovědnost a dodržování pravidel.

V kabinetu  jsou didaktické pomůcky k výchově vzdělávacím činnostem v obou třídách. Jsou zde uloženy také potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost, dále tělovýchovné nářadí a rytmické nástroje - Orffova instumentáře.

K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu základní školy každý čtvrtek od 8.00hod do 8.45hod a také každou středu..

Šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí. V šatnách a na chodbách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí.

Mezi oběma třídami je sociální zařízení, které vyhovuje počtu dětí.

Školní zahrada je rozlehlá , vybavená průlezkami, hračkami, nářadím a náčiním, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. Na zahradě jsou vzrostlé stromy, které chrání děti proti slunci. Máme zde záhonek, kde si děti sejí a sázejí  zeleninu a květiny , po celý rok se o něj starají a poté sklízejí plody.  Jsou zde dvě pískoviště, vymezený prostor pro koloběžky a motorky - odrážedla, pro kopanou a míčové hry. V altánu mají děti prostor pro hru a relaxaci . Děti mají možnost využívat celý prostor zahrady.

Součástí mateřské školy je stravovna. Školní kuchyně je průběžně vybavována moderním zařízením. Veškeré nádobí a zařízení je  zdravotně nezávadné. Prostory kuchyně jsou vybaveny dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004/příloha 2 platná od 1.1. 2006 , o hygieně potravin.

Naším záměrem je  vylepšovat materiálně technické vybavení školy. Nutná výměna oken, dveří a lehátek,  která už dosluhují a židlí u jídelních stolů. Plánujeme dovybavit třídy novým nábytkem a hračkami . Plánujeme postupně vybavovat školní zahradu hracími prvky.

 

Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená a pestrá strava.Dle předpisů je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie pokrmů a nápojů. Často je zařazováno ovoce a zelenina, zejména v syrovém stavu. Libové maso, ryby, drůbež, mléčné výrobky, luštěniny.  Je sledováno plnění spotřebního koše. Je dodržován pitný režim. Děti mají možnost pít kdykoli v průběhu celého dne. Jsou jim nabízeny různé druhy nápojů. Děti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze.

Vedeme děti k otužování. Sledujeme vytápění školy, redukujme na přiměřenou teplotu a pravidelně větráme. Dbáme na dostatečný pobyt venku a kontrolujeme vhodné oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ, při pobytu venku.

Naším záměrem je děti vést k osvojování zdravých stravovacích návyků. Osvojit si návyk pití bez upozornění. Vést děti k samostatnosti a sebeobsluze při podávání jídla, nabízet dětem větší možnost výběru jídla a pití.

 

Psychosociální podmínky

Při nástupu nového dítěte se mohou zapojit rodiče tím, že s dětmi zůstávají v mateřské škole. Děti si mohou do školy nosit své hračky, hrát si s nimi a odpočítat.

Pedagogové respektují potřeby dětí. Všem dětem je poskytováno rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani nezvýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, jsou jasně daná pravidla, která dodržují jak děti, tak dospělí.

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Poskytujeme takovou vzdělávací nabídku, která odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života.

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně reaguje na ně pozitivním hodnocením. Ve vztazích mezi dospělými  i mezi dětmi navozujeme pocit vzájemné důvěry, tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidarity a vzájemné pomoci. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem ( prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů  u dětí).

Naším záměrem je děti vést k volnosti a osobní svobodě, ale zároveň k dodržování pravidel soužití: odchod ze třídy oznámit učitelce, dodržovat hygienu, pomáhat ostatním......

 

Personální podmínky školy

Pedagogické pracovnice:

Martina Jiráňová DiS., vzdělání VOŠ

Blanka Kokštejnová, vzdělání SpgŠ

Jitka Větrovská, vzdělání SpgŠ

Kristýna Kadlecová, vzdělání SpgŠ

Provozní zaměstnanci:

Ilona Zámečníková

Zaměstnanci školní jídelny:

Alena Hartmanová, vedoucí stravovny

Jindřiška Štěpánková, vedoucí kuchařka

Jaroslava Cihelková, pomocná kuchařka

 

Naším záměrem je stabilizovat kvalifikovaný kolektiv zaměstnanců. Vzdělávání koresponduje se zájmem každé učitelky a s potřebami školy – vhodná témata seminářů.

U všech učitelek rozšiřovat poznatky v oblasti RVP a v oblasti zkvalitňování výchovně vzdělávací práce. Rozšiřování poznatků v oblasti chování dítěte. Pracovnice školní jídelny – využívání nabídky seminářů a školení, nové receptury, hygienické normy a předpisy.

 

Organizace

Zajišťujeme pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí  v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Dodržujeme odstupy mezi jídly /max. 3 hod./

Děti jsou každodenně a dostatečné dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí jak dopoledne, tak odpoledne. K pobytu venku využíváme školní zahradu nebo vycházky po okolí. Pro zdravý vývoj jedince je důležitý jakýkoliv pohyb. Umožňujeme dětem pohyb i ve třídách, se zřetelem na jejich bezpečnost.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně doplňkových aktivit.  Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

Doba odpočinku a relaxace je jedna ze základních podmínek pro optimální rozvoj dětí. Dětská psychika se rychle a snadno unaví, dítě se dlouho nesoustředí , proto zařazujeme krátké relaxační chvilky. Nenutíme děti ke spánku. Děti, které nespí, odpočívají a tráví po obědě v klidu. Postupně jim jsou nabízeny takové činnosti, aby nerušily ostatní.

Naším záměrem je dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat individuální a skupinové činnosti, respektovat soukromí dítěte.

 

Podmínky pro přijímání dětí

Zápis dětí do mateřské školy na další rok probíhá vždy v měsíci dubnu. Děti jsou přijímány dle zákona 561/2004 Školský zákon, vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.V růběhu školního roku jsou děti přijímány pouze v případě volných míst.Děti přijímá řeitelka školy nebo vedoucí učitelka. Zápis probíhá v budově mateřské školy. V den zápisu si mohou rodiče s dětmi prohlédnout celou školu.

Kapacita školy je 58 dětí. Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií. Docházka dítěte do MŠ je ukončena odhlášením dítěte zákonným zástupcem, odchodem do ZŠ nebo podle § 35 školského zákona. Děti, které mají odloženou školní docházku do ZŠ a nejsou odhlášeny z MŠ, zůstávají na základě Rozhodnutí o odkladu školní docházky dále v mateřské škole.

 

Denní program

6,30- 9,30 hod.

 • scházení dětí, volné a řízené činnosti vztahující se k tématu nebo podle volby
 • individuální péče
 • ranní kruh
 • tělovýchovná chvilka
 • hygiena
 • dopolení svačina

9,30 – 11,25hod.

 • pobyt venku (přizpůsoben povětrnostním podmínkám)
 • hygiena
 • oběd
 • odpočinek, pro děti, které nespí volné hry, výtvarné činnosti, individuální péče

14,00 – 17,00 hod.

 • hygiena
 • odpolední svačina
 • hry a činnosti do odchodu domů ( na zahradě nebo ve třídě)

 

Řízení mateřské školy

Jednotliví pracovníci školy mají vymezena svá práva a povinnosti ( pracovní náplň, organizační řád školy ). Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení mateřské školy. Školní vzdělávací program se zpracováná ve spolupráci s ostatními pedagogy a je průběžně doplňován.

Je vytvořen vnitřní a vnější informační systém – komunikace, nástěnky ,  webové stránky, tisk.

Spolupráce se zřizovatelem přispívá především ke zkvalitnění materiálních podmínek školy. Veřejná vystoupení vedou k sepjetí školy se životem v obci.

Naším záměrem je zlepšovat a aktualizovat informační systém, respektovat názory zaměstnanců, využívat jejich odbornost, vzdělávat se a spolupracovat se zřizovatelem.

 

Spolupráce s rodinou

Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Zvyšujeme zájem rodičů o dění v MŠ, pravidelně a dostatečně informujeme rodiče o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou se podílet na rozhodování při plánování programu MŠ, při řešení různých problémů. Vedeme rodiče ke spolupráci při výchovně vzdělávacím procesu – organizujeme akce pro rodiče s dětmi. Vítáme pomoc rodičů při drobných opravách a pomáháme rodičům v péči o dítě. Nabízíme poradenský servis a nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání ( půjčování odborné literatury, organizování přednášek).

Informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho indiviuálních pokrocích v rozvoji. Domlouváme se o společném postupu při výchově a vzdělávání - portfolia dítěte, schůzky. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech.

Jednáme s rodiči vždy taktně, ohleduplně, diskrétně a vědomím, že pracujeme s důvěrnými informacemi. Nezasahujeme do soukromého života rodiny, vyvvarujeme se přílišné horlivosti poskytování nežádoucích rad.

Naším záměrem je nabízet rodičům možnost spoludílet se na realizaci ŠVP, využívat jejich profesní znalosti a dovednosti.

 

Charakteristika školního programu

Podporovat duševní pohodu dětí. Vést děti ke zdravému životnímu stylu. Vytvářet podmínky k samostatnému rozhodování a odpovědnosti dětí. Důraz klademe na vytváření pohodového prostředí ( estetické, lidské – dobré vzájemné mezilidské vztahy – mezi zaměstnanci, rodiči, dětmi ).

Rámcové cíle:

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo – oblast biologická
 • Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
 • Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
 • Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
 • Dítě a svět – oblast enviromentální

Všech pět oblastí se vzájemně propojuje, ovlivňuje a to vytváří společně fungující celek. Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí. Kompetence jsou poznatky, postoje, schopnosti, dovednosti, které u dětí průběžně budujeme a rozvíjíme.

Směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky k plnění cílů

Hlavní prostředek výchovy – prožitková zkušenost dítěte. Dítě se učí prožitkem samo a spontánně, přirozenými cestami sbírá a zpracováná poznatky. Zkušenosti získává především tím, že něco dělá, a to, co dělá, prožívá. Mezi další prostředky patří i volná hra, řízená činnost, společenská činnost, individuální přístup, osobnost učitelky, pobyt venku, komunikace s rodiči.

 

"Vyprávěj mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si vzpomenu. Nech mě to vytvořit a já porozumím." (Konfucius)

Cílem ŠVP je potkávat v naší mateřské škole šťastné děti a spokojené rodiče.

 

Vzdělávací obsah

Konkrétní obsah učiva je rozpracován do integrovaných bloků podle ročních období po dvou měsících. Je základem pro tvořivou práci učitelek, které ji konkrétně rozpracovávají v třídním vzdělávacím programu do 5 tématických bloků  podle aktuální situace a zájmu dětí.

 

1. BAREVNÝ PODZIM

 • září - Ahoj kamarádi
 • říjen – Chuť podzimu

vzdělávací cíle:

- poznat nové kamarády

- navodit radostnou atmosféru ve třídě

-těšit se na společný pobyt dětí ve třídě v mateřské škole, na společné zážitky

-utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem

-posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády

-rozvíjet komunikativní dovednosti

-osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody

-vytvářet si životní postoje a návyky prospívající zdraví

-osvojovat si poznatky o svém těle

-získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí

-objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

-rozvíjet všechny smysly

-uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům

očekávané výstupy:

-orientovat se v prostředí MŠ

-najít si nové kamarády

-komunikovat s druhým dítětem, komunikaci vyhledávat

-poznat jména kamarádů

-v zásadě dodržovat smluvená pravidla

-zvládat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

-umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby

-rozhodovat o svých činnostech

-odloučit se na určitou dobu od svých blízkých

vzdělávací činnosti:

-komunitní kruh, spontánní hra,

-hry zaměřené na seznamování s novými kamarády, prostředím, na orientaci v prostoru

-výtvarné, hudební, pohybové a dramatické činnosti

-práce s knihou

-výlety do okolí MŠ

 

2. PODZIM KONČÍ
 • listopad – Barvy podzimu
 • prosinec – Čas překvapení

vzdělávací cíle:

-osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách

-sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí

-vnímat krásy podzimních barev

-seznamovat se se změnami počasí

-osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností

-rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem

-rozvíjet paměť,pozornost, představivost a fantazii

-kultivovat mravní, estetické vnímání a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody -příprava společných slavností

-seznamovat se s tradicemi vánočních svátků

-uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je

-vytvářet prosociální postoje k druhému

-rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické

-rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární

-uvědomovat si citovou vazbu k lidem kolem nás

očekávané výstupy:

-objevovat rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí

-vnímat proměny počasí

-poznat a pojmenovat některá lesní zvířata, druhy ptáků

-poznat základní barvy, postupně je pojmenovat

-využívat ke hrám různé materiály

-pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni

-vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

-soustředěně poslouchat četbu

-sledovat a vyprávět příběh, pohádku

-kreslit, malovat s určitým záměrem

-zapojit se do společných činností

-vnímat tradice a zvyky

-využívat vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí

-naučit se zpaměti krátké texty

-ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

-vyjadřovat se prostřednictvím hudebních činností

-těšit se z hezkých a příjemných zážitků

vzdělávací činnosti:

-pozorování, četba, rozhovor

-hry zaměřené na cvičení paměti

-práce s přírodninami, s plody podzimu, s obrazovým materiálem

-estetické a tvůrčí aktivity

-experimenty s výtvarnými  materiály

-konstruktivní, výtvarné, literární, pohybové činnosti

-pohybové hry s pravidly

-výlety, motivované vycházky

-divadla

-hudební, pohybové, výtvarní činnosti

-rozhovory, vyprávění

-manipulační činnosti

-recitace, zpěv

-relaxační činnosti

-besídky

 

3. ZIMA JE TU 
 • leden – Mráz čaruje
 • únor -  Veselá a hravá školka

vzdělávací cíle:

-vnímat krásu přírody v zimě

-rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat

-seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty

-rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu

-rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě / získání sebevědomí, sebedůvěry před zápisem do školy /

-podporovat zájem o učení

-osvojovat si některé dovednost, které předcházejí čtení a psaní

-probouzet zájem o lidové tradice

-seznámit se s řemeslnými pracemi

-poznávat kouzlo pohádek

-probouzet v dětech výtvarnou i hudební fantazii

očekávané výstupy:

-přirozeně komunikovat s okolím, používat kromě vět holých také věty rozvité

-uplatňovat svou fantazii a tvořivost při jednoduchých výtvarných činnostech

-poznat některé druhy zimních sportů

-znát význam péče o své zdraví a svého dítěte

-mít povědomí o znacích zimního počasí

-dokázat najít rozdíl mezi pohádkou, básničkou

-učit se spolupracovat, domluvit se ve skupině

vzdělávací  činnosti:

-pozorování změn v přírodě, péče o zvířata v zimě

-pokusy se sněhem, zkoumání

-výtvarné činnosti na téma zima

-pohybové hry na sněhu, sáňkování, bobování

-kolektivní hry

-dramatizace pohádek

-práce s knihou

-kulturní akce

 

4. JARO PŘICHÁZÍ
 • březen – Jaro je tu
 • duben – Jedeme, jedeme, stát

vzdělávací cíle:

-upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat se se světem rostlin

-objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody

-rozvíjet všechny smysly

-posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte

-rozvíjet mluvený projev dítěte

-hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim,

-objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, seznámit se

-nebezpečím při setkání s cizími zvířaty

-klást otázky, hledat odpovědi na problémy  

-cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii

-rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství

-vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích o bezpečném pohybu v silničním provozu

hledat souvislost mezi dopravou a přírodou

očekávané výstupy:

-chápat, že se vše kolem mění, vyvíjí, proměňuje

-vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

-prožívat radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevovat, co dítě cítí

-být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě

-učit se nová slova a aktivně je používat

-řešit problémy, úkoly, situace

-dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě

-chápat prostorové pojmy

vzdělávací činnosti:

-pozorování a zkoumání přírody

-tématické pobyty venku,výlety, sportovní aktivity v přírodě

-práce s knihou

-dramatické činnosti

-smyslové a psychomotorické hry

-konstruktivní hry

-společná setkávání

-přípravy a realizace společných slavností

- návštěva integrovaných záchranných jednotek

 
5. TĚŠÍME SE NA LÉTO
 • květen – Usměvavá maminka
 • červen - Co přinese léto

vzdělávací cíle:

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině

- upevňování svého citového vztahu k rodině

- význam práce dospělých

-rozvíjet pocit sounáležitost s přírodou, planetou Zemi

-získávat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí

-rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi

-získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti

-vytvářet základní kulturní a společenské postoje

očekávané výstupy:

-orientovat se bezpečně ve známém prostředí

-zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

-vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují

-chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

-pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a hudební představení, hodnotit svoje zážitky

 vzdělávací činnosti:

-námětové hry a hry v přírodě

-výtvarné a hudební činnosti

-hry rozvíjející samostatné logické myšlení

-výlety

- kulturní akce

-manipulace s předměty

 

Rozšiřující nabídka školy

 • Cvičení v tělocvičně ZŠ - cvičení v tělocvičně ZŠ s rozšířenou nabídkou tělovýchovných aktivit, zařazujeme 1krát za týden dopoledne.
 • Anglický kroužek - probíhá 1krát v týdnu v odpoledních hodinách.

 

Práva a povinnosti dítěte:

 • aby se kněmu přistupovalo jako k partnerovi
 • se vyvíjet podle svých schopností
 • na respekt vůči svému tělu
 • aby bylo respektováno jeho jednání, rozhodnutí, jeho názor
 • hrát si s dětmi, prosadit se ve hře i přizpůsobit se
 • užívat celý prostor třídy i veškeré vybavení, pokud dodrží určitá pravidla
 • nesmí si ubližovat
 • jsou povinny dodržovat určitá pravidla
 • nesmí ničit hračky ani majetek MŠ

Práva a povinnosti rodičů:

 • být seznámeni se základními vzdělávacími materiály školy
 • volný pohyb ve třídách společně s dětmi při příchodu nebo odchodu z MŠ
 • aby pedagogické pracovnice akceptovaly jejich požadavky při práci s dětmi
 • předávat dítě do MŠ zdravé
 • neposílat dítě do školy samotné
 • respektovat Školní a Provozní řád
 • řádně se o děti starat, aby chodily do školy čisté a dostatečně oblečené

 

Evaluační systém

Na základě §12 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a v souladu s § 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti vlastního  hodnocení školy.

Evaluace ŠVP:

Sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP  -  na poradách , rozhovor.

Zodpovídá – vedoucí učitelka

Evaluace obsahu TVP:

Evaluaci tématických bloků provádět písemně po jeho dokončení.

Zodpovídají – učitelky

Evaluace vzdělávání dětí:

Výsledky vzdělávání – záznam do hodnotících listů 2krát ročně, portfolio dítěte s datem vyhotovení – rozhovor s dítětem, rodiči

- pozorování – rozbor herních aktivit

zodpovídají: učitelky

Evaluace práce učitelky:

kontrolní činnost – průběžně, na poradách, při hospitacích

zodpovídá: vedoucí učitelka

Evaluace spolupráce s rodiči:

setkávání na společných akcích, rozhovor - průběžně

zodpovídají: učitelky

Evaluace spolupráce zaměstnanců školy:

spolupráce všech zaměstnanců školy – klima školy, na poradách, při hospitacích

zodpovídá: vedoucí učitelka

Evaluace životosprávy:

průběžně, rozhovory s dětmi, rodiči, písemně jídelníčky

zodpovídá: vedoucí stravovny, učitelky

Evaluace práce provozních pracovnic:

hygienické podmínky - průběžně

zodpovídá: vedoucí učitelka

 

Na začátku školního roku je vždy aktualizován Plánem školy na příslušný rok.  ŠVP pro naši MŠ se průběžně doplňuje a mění.

                      

Vypracovala: Martina Jiráňová DiS., vedoucí učitelka

Platnost dokumentu od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2016

                                                                                 

                                                                                  Mgr. Kateřina Melšová

                                                                                  řed., ZŠ a MŠ Stará Huť, okr. Příbram