Zakladní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram

Školní vzdělávací program

motto: " V naší školce každý den, hrajeme si s úsměvem. "

 

Vypracovala: Martina Jiráňová DiS., zástupce ředitelky pro  předškolní vzdělávání

Č.j. : ZŠMŠ   69/2019

 

Identifikační údaje: 

                               Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram

                         U Školy 149

                          262 02  Stará Huť

                                

 

Telefon: 318 522 266, 732 514 568

E-mail:msstarahut@seznam.cz

IČO: 750 30 101

Zřizovatel: Obecní úřad Stará Huť

Statutární orgán: Mgr. Štěpánka Hoštáková 

Stanovená kapacita mateřské školy: 58 dětí

Provozní doba: 6,30 – 17, 00 hod.

Platnost dokumentu od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Projednán na pedagogické radě dne  27. 8. 2019

Zveřejněno dne: 1. 9. 2019

Aktualizace dne 19. 11. 2019

 

 

 Činnost mateřské školy je vymezena školským zákonem č. 561/2004 Sb. Předškolní vzdělávání podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, vytváří optimální podmínky pro individuální rozvoj osobnosti. Uspokojování potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Cíle předškolního vzdělávání jsou v souladu s § 33 zákona č. 561/2004 Sb. Prováděcí předpisem o předškolním vzdělávání. Tato vyhláška upravuje podmínky provozu a organizace mateřské školy. Ve věci správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů je oprávněnou úřední osobou ředitelka školy.

ŠVP je zpracován podle "Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání" v souladu s jeho principy a zásadami.

 

Charakteristika školy:

 

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola ve Staré Huti ode dne  1. 10. 2002.  Její kapacita je pro 58 dětí, je trojtřídní.  V hlavní  budově vzdálené od ZŠ cca 300m se nacházejí 2 třídy, které jsou pro 45 dětí a od roku 2014 byla vybudována další třída pro 13 dětí v bývalé družině základní školy. K této třídě patří také zahrada s dřevěným nábytek.   V hlavní budově MŠ jsou dvě herny, samostatná ložnice a školní jídelna. Ve školní jídelně se stravují i děti ze ZŠ. Časový harmonogram vydávání obědů je přizpůsoben tak, aby při obědě nedošlo ke střetávání dětí MŠ a ZŠ. K mateřské škole patří také  prostorná zahrada, která umožňuje celoroční pobyt dětí venku a je vybavena dětským zařízením, pískovištěmi, altány, houpačkami. 

V roce 1944 byla zřízena Mateřská škola v přízemí budovy obecné školy.   V roce 1952  začala v MŠ celodenní péče se stravováním. V domě číslo 138, kde je současná MŠ umístěna, dříve žil akademický sochař Karel Dvořák a jeho žena, herečka ND Leopolda Dostálová, byly od roku 1951 zřízeny jesle. V roce 1955 byl dům upraven a přizpůsoben provozu MŠ a ta se stala samostatným zařízením.  Další úpravy proběhly v 70. letech přístavbou dalšího oddělení. Součástí MŠ se stala školní jídelna a kuchyně.

Kapacita školy bývá každoročně naplněna. Třídy jsou rozlišeny podle věku dítěte. Nejmladší děti jsou ve třídě Sluníček, starší děti ve třídě Srdíček ,  nejstarší děti a děti předškolního věku ve třídě Pastelek.

 

 

Podmínky a organizace vzdělávání:

 

 1 ) Organizace

 

Časové rozvržení provozu školy

Provozní doba je od 6. 30 – 17. 00hod. Děti se scházejí ve  třídě Srdíček do 7, 30 hod., poté si je vyzvedne  učitelka ze třídy Sluníček a odvede si je ,  v 7,45 hod. si odvede učitelka děti ze třídy Pastelek. Potom do 8,00 hod. se děti scházejí ve všech třídách. Budova školy se uzamyká v 8,00hod. V 8. 00hod.  se zapisuje docházka pro stravovnu. Rodiče mohou přivádět děti do školky během celého dopoledne po dohodě s  učitelkami na třídách.

 

Vyzvedávání dětí probíhá zpravidla po obědě od 11,55 do 12,10 hod. A odpoledne od 14,30 do 17,00 hod.  Vyzvedávat děti je možné též kdykoliv během dne po dohodě s učitelkami. Jsou předávány rodičům na základě uvedených údajů v evidenčním listě dítěte. Pokud dítě vyzvedává neplnoletá osoba, musí vyplnit zmocnění k odvádění dítěte. Pokud vyzvedává dítě, kdo není uveden v evid. listě, musí mít písemný souhlas rodiče v den vyzvednutí dítěte a prokázat se OP.

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 5 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje a pokud nadále zůstává dítě ve školce , je učitelka oprávněna kontaktovat orgán sociálně – právní ochrany dítěte.

 Pokud rodiče chtějí informace o svém dítěti, mohou využít dobu při předávání dětí nebo se domluvit s  učitelkou na jinou dobu. Vedoucí učitelka má konzultační hodiny po domluvě s rodičem.

 

 

 

Denní program a činnosti

6,30- 9,30 hod.

- scházení dětí, volné a řízené činnosti vztahující se k tématu nebo podle volby

- individuální péče

- ranní kruh

- tělovýchovná chvilka

- hygiena

-dopolení svačina

 

9,30 – 14,00hod.

- pobyt venku (přizpůsoben povětrnostním podmínkám)

- hygiena

- oběd

- odpočinek, pro děti, které nespí volné hry, výtvarné činnosti, individuální péče

 

14,00 – 17,00 hod.

- hygiena

- odpolední svačina

- hry a činnosti do odchodu domů ( na zahradě nebo ve třídě)

 

Mimořádné činnosti – výlety, karnevaly, návštěvy divadel atd., organizujeme v rámci dopoledních nebo celodenních činností. Seznam akcí a jejich časový harmonogram je součástí ročního plánu a třídních programů, se kterými jsou rodiče seznámeni na třídní schůzce v září každého nového školního roku.

 

Zdravotní péče

Rodiče přivádějí děti do mateřské školy zdravé, informují učitelku o zdravotních problémech dětí a doporučeních lékaře.

Učitelky dětem nesmí podávat žádné léky , s výjimkou léků při těžké alergii a při záchraně života dítěte. Rodiče a učitelky se navzájem informují o změnách zdravotního stavu dítěte a o jeho psychice.

Děti jsou vedeny ke zdravému způsobu života a zdravému stravování. Po obědě si čistí zoubky. Preventivní zdravotní péči dětí zajišťují jejich rodiče. Při náhlém onemocnění a při úrazu zajistí první pomoc učitelka a neprodleně informuje rodiče dětí.

 

Stravování dětí

Děti se obsluhují samostatně, určují si množství a druhy jídel. Pitný režim je zajištěn celodenně. Donáška a konzumace potravin se zvýšenou možností nákazy dětí je zakázána.

 

Podmínky pro přijímání dětí

Zápis dětí do mateřské školy na další rok probíhá  v měsíci květnu. Děti jsou přijímány dle zákona 561/2004 Školský zákon, vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání.V průběhu školního roku jsou děti přijímány pouze v případě volných míst. Děti přijímá ředitelka školy nebo vedoucí učitelka podle stanovených kritérií. Zápis probíhá v budově mateřské školy. V den zápisu si mohou rodiče s dětmi prohlédnout celou školu.

Kapacita školy je 58 dětí.  Docházka dítěte do MŠ je ukončena odhlášením dítěte zákonným zástupcem, odchodem do ZŠ nebo podle § 35 školského zákona. Děti, které mají odloženou školní docházku do ZŠ a nejsou odhlášeny z MŠ, zůstávají na základě Rozhodnutí o odkladu školní docházky dále v mateřské škole.

 

 

 2) Psychosociální podmínky

 

Adaptace dítěte

Při nástupu nového dítěte se mohou zapojit rodiče tím, že s dětmi zůstávají v mateřské škole, zkrácený pobyt dítěte. Není vhodné, aby první dny bylo dítě v mateřské škole celý den. Děti si mohou do školy přinést plyšové hračky, se kterými mohou odpočívat. Rodiče informujeme o průběhu adaptace a konzultujeme s nimi další průběh.

 

Velikost skupin

Vzhledem k hygienické kapacitě a k prostorovému řešení je zapsáno ve třídě Sluníček 22 dětí, ve třídě Srdíček 23 dětí a ve třídě Pastelek 13 dětí. Spojování tříd z organizačních důvodů volíme co nejšetrněji k dětem, přednost dáváme práci přesčas nebo kvalifikovanému zástupu.         

 

Naším záměrem je děti vést k volnosti a osobní svobodě, ale zároveň k dodržování pravidel soužití: odchod ze třídy oznámit učitelce, dodržovat hygienu, pomáhat ostatním......

 

Denní řád a rytmus

Zajišťujeme pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí  v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Dodržujeme odstupy mezi jídly /max. 3 hod./

 

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí jak dopoledne, tak odpoledne. K pobytu venku využíváme školní zahradu nebo vycházky po okolí. Pro zdravý vývoj jedince je důležitý jakýkoliv pohyb. Umožňujeme dětem pohyb i ve třídách, se zřetelem na jejich bezpečnost.

 

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně doplňkových aktivit.  Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

 

Doba odpočinku a relaxace je jedna ze základních podmínek pro optimální rozvoj dětí. Dětská psychika se rychle a snadno unaví, dítě se dlouho nesoustředí , proto zařazujeme krátké relaxační chvilky. Nenutíme děti ke spánku. Děti, které nespí, odpočívají a tráví po obědě v klidu. Postupně jim jsou nabízeny takové činnosti, aby nerušily ostatní.

 

Naším záměrem je dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat individuální a skupinové činnosti, respektovat soukromí dítěte.

 

Respektování dětské mentality

Pedagogové respektují potřeby dětí. Všem dětem je poskytováno rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani nezvýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, jsou jasně daná pravidla, která dodržují jak děti, tak dospělí.

 

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Poskytujeme takovou vzdělávací nabídku, která odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Potlačujeme nezdravou soutěživost, přednost dáváme individuální výzvě dítěti, aby každé dítě mohlo být úspěšné.

Pro předškolní děti připravujeme program zaměřený na přípravu ke školní docházce, ve kterém jsou cíleně vytvářeny předpoklady celoživotního vzdělávání.

 

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně reaguje na ně pozitivním hodnocením. Ve vztazích mezi dospělými  i mezi dětmi navozujeme pocit vzájemné důvěry, tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidarity a vzájemné pomoci. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem ( prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů  u dětí).

 

Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny pozorujeme každé jednotlivé dítě, jeho zvláštnosti, nadání, zkušenosti, jeho rozvoj a pokrok za určité období. Vedeme diagnostiku dítěte a portfolia, které jsou k nahlédnutí rodičům dítěte. Sledovaná období vyhodnocujeme a na základě analýzy, rozboru situace s rodiči, stanovujeme další směry svého pedagogického působení.

 

 

3) Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená a pestrá strava dle předpisů je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie pokrmů a nápojů. Často je zařazováno ovoce a zelenina, zejména v syrovém stavu. Libové maso, ryby, drůbež, mléčné výrobky, luštěniny.  Je sledováno plnění spotřebního koše. Je dodržován pitný režim, který je zajištěn celodenně. Jsou jim nabízeny různé druhy nápojů. Děti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze. Určují si množství a druhy jídel.

Donáška a konzumace potravin se zvýšenou možností nákazy dětí je zakázána.

Vedeme děti k otužování. Sledujeme vytápění školy, redukujme na přiměřenou teplotu a pravidelně větráme. Dbáme na dostatečný pobyt venku a kontrolujeme vhodné oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ, při pobytu venku.

 

Naším záměrem je děti vést k osvojování zdravých stravovacích návyků. Osvojit si návyk pití bez upozornění. Vést děti k samostatnosti a sebeobsluze při podávání jídla, nabízet dětem větší možnost výběru jídla a pití.

 

 

4) Věcné podmínky

 

Budova

V hlavní budově mateřské školy  jsou dvě třídy – horní  a  dolní , každá má prostor pracovní i herní. V každé třídě je vytvořeno různorodé prostředí, které poskytuje dětem dostatek podnětů pro hru, pohybové činnosti a relaxaci. Děti si mohou podle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru – hračky, pomůcky i knihy. Vybavení tříd hračkami a pomůckami je průběžně doplňováno. Třídy jsou  barevně vymalovány a herní prostor pokryt koberci. Horní třída je přizpůsobena dětem mladšího věku. Zde je také ložnice  s   lehátky na odpolední odpočinek dětí.  Dolní třída je přizpůsobena dětem staršího předškolního věku. Třídy jsou dostatečně prosluněné, okna chráněna žaluziemi. Členění tříd a variabilita je taková, aby si děti měly možnost vytvářet soukromí. Celkové prostředí tříd je podnětné, bezpečné, připravené, které podporuje samostatnost, zodpovědnost a dodržování pravidel.

V kabinetu  jsou didaktické pomůcky k výchově vzdělávacím činnostem v obou třídách. Jsou zde uloženy také potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost, dále tělovýchovné nářadí a rytmické nástroje - Orffova instumentáře.

Šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí. V šatnách a na chodbách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. Mezi oběma třídami je sociální zařízení, které vyhovuje počtu dětí.

 

 

Na odloučeném pracovišti je jedna třída pro děti nejstaršího věku . Třída má pracovní, herní i relaxační prostor. Celkové prostředí třídy je podnětné, bezpečně připravené, které podporuje samostatnost, zodpovědnost a dodržování pravidel. Šatna je vybavena nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi, na chodbě jsou informační nástěnky a prostor pro vystavení prací dětí. Je zde i kuchyňka. Naproti třídě přes chodbičku je umývárna a sociál. zařízení.

 

Školní zahrada

Školní zahrada u hlavní budovy je rozlehlá , vybavená průlezkami, hračkami, nářadím a náčiním, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. Na zahradě jsou vzrostlé stromy, které chrání děti proti slunci. Máme zde záhonek, kde si děti sejí a sázejí  zeleninu a květiny , po celý rok se o něj starají a poté sklízejí plody.  Jsou zde dvě pískoviště, vymezený prostor pro koloběžky a motorky - odrážedla, pro kopanou a míčové hry. V altánu mají děti prostor pro hru a relaxaci . Děti mají možnost využívat celý prostor zahrady.

Na školní zahradě na odlouč. pracovišti  je vybudován záhonek a k relaxaci dřevěný nábytek.

 

Prostory mimo školní pozemek

Vzhledem ke svému umístění umožňujeme dětem užívat školní hřiště u ZŠ, tělocvičnu v ZŠ,  házenkářské hřiště ve Staré Huti, Čapkovu naučnou stezku , les a louky v okolí. Vzdálenější cíle vycházek a výletů volíme dle fyzické zdatnosti dětí – buď pěší nebo s využitím dopravy. 

 

Školní kuchyně

Součástí mateřské školy je školní kuchyně. Školní kuchyně je průběžně vybavována moderním zařízením. Veškeré nádobí a zařízení je  zdravotně nezávadné. Prostory kuchyně jsou vybaveny dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004/příloha 2 platná od 1.1. 2006 , o hygieně potravin.

 

Učební pomůcky a materiál

Vybavení tříd hračkami a pomůckami je průběžně doplňováno. Třídy jsou  barevně vymalovány a herní prostor pokryt koberci. Třídy jsou příslušně vybaveny nábytkem, do budoucna chceme v jeho doplňování pokračovat. Dále je zde vždy knihovna vybavená dostatečným množstvím dětských titulů, pomůcky pro výtvarnou výchovu a některé speciální pomůcky.

Veškeré vybavení školy je z hlediska bezpečnosti nezávadné. O bezpečnost dětí dbají všichni zaměstnanci školy.

 Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí, od předání rodičem nebo jím pověřeným zástupcem, po celou dobu pobytu v MŠ. Všichni zaměstnanci odpovídají za odstranění nebo okamžité nahlášení závad, které by ohrozily bezpečnost a plynulý chod školy. Dbají na uzamykání budovy v určeném čase. Děti jsou ve škole chráněny před jakýmikoliv projevy násilí, diskriminace a šikany. Za to plně zodpovídají všechny pracovnice školy. V případě podezření špatného zacházení s dětmi ze strany rodičů, je povinnost neprodleně informovat vedení školy, policii nebo sociální péči.

 

 

Naším záměrem je  vylepšovat materiálně technické vybavení školy. Plánujeme třídy dovybavit novým nábytkem.

 

 

 

 

 5 ) Personální a pedagogické zajištění

 

Provoz mateřské školy zajišťují 4 plně kvalifikované učitelky a 4 provozní zaměstnankyně. Vlastními silami je tak zajištěno vzdělávání dětí, stravování dětí i zaměstnanců, úklid budovy. Pedagogický sbor se průběžně dále vzdělává na odborných seminářích, kurzech a samostudiem, k sebevzdělávání přistupují aktivně.

Při přijímání nových učitelek bude brán zřetel na dosažené vzdělání, specializaci, zaměření a praxi.

Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek  je podle možností a podmínek školy zajištěno.

 

Pedagogické pracovnice:

 

Martina Jiráňová, DiS., vzdělání VOŠ

Iveta Krajská, vzdělání SpgŠ

Jitka Větrovská, vzdělání SpgŠ

Aneta Szabová, vzdělání SpgŠ

 

Provozní zaměstnanci:

 

 Ilona Zámečníková

 

Zaměstnanci školní jídelny:

 

Alena Hartmanová, vedoucí stravovny

Jindřiška Štěpánková, vedoucí kuchařka

Jaroslava Cihelková, pomocná kuchařka

 

Naším záměrem je stabilizovat kvalifikovaný kolektiv zaměstnanců. podporovat týmovou práci. Vzdělávání koresponduje se zájmem každé učitelky a s potřebami školy – vhodná témata seminářů.

U všech učitelek rozšiřovat poznatky v oblasti RVP a v oblasti zkvalitňování výchovně vzdělávací práce. Rozšiřování poznatků v oblasti chování dítěte. Pracovnice školní jídelny – využívání nabídky seminářů a školení, nové receptury, hygienické normy a předpisy.

 

 

Řízení mateřské školy

 

Mzdové náklady jsou kryty ze státního rozpočtu. Provozní náklady kryje zřizovatel. Vstupné na výlety, kulturní akce si hradí rodiče dětí.

Řízení mateřské školy zajišťuje ředitelka a vedoucí učitelka. Pracovní povinnosti a pravomoci jsou jasně vymezeny v organizačním řádu školy a pracovních povinnostech zaměstnanců. V mateřské škole je funkční informační systém směrem k zaměstnancům i k rodičům.

Je upřednostňována atmosféra důvěry a tolerance, zaměstnanci jsou aktivně zapojováni do řízení mateřské školy a do plánování. Je brán zřetel na názory rodičů.

 

Jednotliví pracovníci školy mají vymezena svá práva a povinnosti ( pracovní náplň, organizační řád školy ). Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení mateřské školy. Školní vzdělávací program se zpracováná ve spolupráci s ostatními pedagogy a je průběžně doplňován.

Je vytvořen vnitřní a vnější informační systém – komunikace, nástěnky ,  webové stránky, tisk.

Spolupráce se zřizovatelem přispívá především ke zkvalitnění materiálních podmínek školy. Veřejná vystoupení vedou k sepjetí školy se životem v obci.

 

Naším záměrem je zlepšovat a aktualizovat informační systém, respektovat názory zaměstnanců, využívat jejich odbornost, vzdělávat se a spolupracovat se zřizovatelem.

 

 

 7 ) Spoluúčast rodičů

 

Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Zvyšujeme zájem rodičů o dění v MŠ, pravidelně a dostatečně informujeme rodiče o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou se podílet na rozhodování při plánování programu MŠ, při řešení různých problémů. Vedeme rodiče ke spolupráci při výchovně vzdělávacím procesu – organizujeme akce pro rodiče s dětmi. Vítáme pomoc rodičů při drobných opravách a pomáháme rodičům v péči o dítě. Nabízíme poradenský servis a nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání ( půjčování odborné literatury, organizování přednášek).

Informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho indiviuálních pokrocích v rozvoji. Domlouváme se o společném postupu při výchově a vzdělávání - portfolia dítěte, schůzky. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech.

Jednáme s rodiči vždy taktně, ohleduplně, diskrétně a vědomím, že pracujeme s důvěrnými informacemi. Nezasahujeme do soukromého života rodiny, vyvarujeme se přílišné horlivosti poskytování nežádoucích rad.

 

Naším záměrem je nabízet rodičům možnost spoludílet se na realizaci ŠVP, využívat jejich profesní znalosti a dovednosti.

 

8) Spolupráce s partnery

Spolupráce se zřizovatelem

Logopedická poradna – Středisko zdraví Dobříš

Základní školy

Plavecká škola Příbram

Pedagogicko psychologická poradna Příbram

Další spolky a subjekty v obci

 

 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu : 

 

Podporovat duševní pohodu dětí. Vést děti ke zdravému životnímu stylu. Vytvářet podmínky k samostatnému rozhodování a odpovědnosti dětí. Důraz klademe na vytváření pohodového prostředí ( estetické, lidské – dobré vzájemné mezilidské vztahy – mezi zaměstnanci, rodiči, dětmi ).

 

Rámcové cíle:

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

Dítě a jeho tělo – oblast biologická

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní

Dítě a svět – oblast enviromentální

 

Všech pět oblastí se vzájemně propojuje, ovlivňuje a to vytváří společně fungující celek. Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí. Kompetence jsou poznatky, postoje, schopnosti, dovednosti, které u dětí průběžně budujeme a rozvíjíme.

 

Směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence činnostní a občanské

 

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky k plnění cílů

Hlavní prostředek výchovy – prožitková zkušenost dítěte. Dítě se učí prožitkem samo a spontánně, přirozenými cestami sbírá a zpracováná poznatky. Zkušenosti získává především tím, že něco dělá, a to, co dělá, prožívá. Mezi další prostředky patří i volná hra, řízená činnost, společenská činnost, individuální přístup, osobnost učitelky, pobyt venku, komunikace s rodiči.

 

"Vyprávěj mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si vzpomenu. Nech mě to vytvořit a já porozumím." (Konficius)

 

Cílem ŠVP je potkávat v naší mateřské škole šťastné děti a spokojené rodiče.

 

 

Vzdělávací obsah:

 

Konkrétní obsah učiva je rozpracován do integrovaných bloků podle ročních období po dvou měsících. Je základem pro tvořivou práci učitelek, které ji konkrétně rozpracovávají v třídním vzdělávacím programu do 6 integrovaných bloků  podle aktuální situace a zájmu dětí.

 

 

 

1. Loučíme se s létem

 vzdělávací cíle:

navodit radostnou atmosféru ve třídě

            - těšit se na společný pobyt dětí ve třídě v mateřské škole, na společné zážitky

- utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem

- posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády

- rozvíjet komunikativní dovednosti

- osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody

- vytvářet si životní postoje a návyky prospívající zdraví

- osvojovat si poznatky o svém těle

-získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí

- objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

- rozvíjet všechny smysly

- uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům

očekávané výstupy:

- orientovat se v prostředí MŠ

- najít si nové kamarády

- komunikovat s druhým dítětem, komunikaci vyhledávat

- poznat jména kamarádů

-v zásadě dodržovat smluvená pravidla

- zvládat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby

- rozhodovat o svých činnostech

- odloučit se na určitou dobu od svých blízkých

vzdělávací činnosti:

- spoluvytváření pravidel, piktogramy

- hry zaměřené na seznamování s novými kamarády, prostředím, na orientaci v prostoru

- výtvarné, hudební, pohybové a dramatické činnosti

- artikulační, řečové a sluchové hry

- aktivity podporující sbližování dětí

 

 

2. Příroda usíná

vzdělávací cíle:

osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách

- sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí

- vnímat krásy podzimních barev

- seznamovat se se změnami počasí

- osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností

- rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem

- rozvíjet paměť,pozornost, představivost a fantazii

- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 

očekávané výstupy:

- objevovat rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí

- vnímat proměny počasí

- poznat a pojmenovat některá lesní zvířata, druhy ptáků

- poznat základní barvy, postupně je pojmenovat

- využívat ke hrám různé materiály

- pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

- soustředěně poslouchat četbu

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku

vzdělávací činnosti:

- pozorování, četba, rozhovor

- hry zaměřené na cvičení paměti

- práce s přírodninami, s plody podzimu, s obrazovým materiálem

- estetické a tvůrčí aktivity

- experimenty s výtvarnými materiály

- konstruktivní, výtvarné, literární, pohybové činnosti

- artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy

-vyřizování vzkazů, samostatný slovní projev

- divadla, návštěva městské knihovny

 

 

3.Vánoční čas

vzdělávací cíle:

- příprava společných slavností

- seznamovat se s tradicemi vánočních svátků

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je

- vytvářet prosociální postoje k druhému

- rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické

- rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární

- uvědomovat si citovou vazbu k lidem kolem nás

očekávané výstupy:

- kreslit, malovat s určitým záměrem

- zapojit se do společných činností

- vnímat tradice a zvyky

- využívat vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí

- naučit se zpaměti krátké texty

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních činností

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků

vzdělávací činnosti:

- hudební, pohybové, výtvarní činnosti

- rozhovory, vyprávění

- manipulační činnosti

- recitace, zpěv

- relaxační činnosti

- besídky, divadla, koncert

 

4.Svět v pohybu

vzdělávací cíle:

- vnímat krásu přírody v zimě

- rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat

- seznamovat se  snejrůznějšími zimními sporty

- rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu

- rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě / získání sebevědomí, sebedůvěry před zápisem do školy /

- podporovat zájem o učení

- osvojovat si některé dovednost, které předcházejí čtení a psaní

- osvojovat si poznatky o znakových systémech

- seznámit se s řemeslnými pracemi

- poznávat kouzlo pohádek

- probouzet v dětech výtvarnou i hudební fantazii

očekávané výstupy:

- přirozeně komunikovat s okolím, používat kromě vět holých také věty rozvité

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky/slabiky/

poznat některé druhy zimních sportů

- znát význam péče o své zdraví

- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma

- dokázat najít rozdíl mezi pohádkou, básničkou

- učit se spolupracovat, domluvit se ve skupině

vzdělávací činnosti:

- pozorování změn v přírodě, péče o zvířata v zimě

- pokusy se sněhem, zkoumání

- výtvarné činnosti na téma zima

- hry se slovy, tvoření rýmů

- kolektivní hry, dramatizace pohádek

- práce s knihou, návštěva knihovny

-činnosti zaměřené na poznávání písmen, čísel, obrazců

 

5. Příroda se probouzí

vzdělávací cíle:

- objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody

- rozvíjet všechny smysly

-  posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte

- rozvíjet mluvený projev dítěte

- hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim,

 objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, seznámit se

 nebezpečím při setkání s cizími zvířaty

 - cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii

-rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto  společenství

 - klást otázky, hledat odpovědi na problémy

očekávané výstupy:

- chápat, že se vše kolem mění, vyvíjí, proměňuje

- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

- prožívat radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevovat, co dítě cítí

- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě

- učit se nová slova a aktivně je používat

- řešit problémy, úkoly, situace

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

- chápat základní číselné, matematické a prostorové pojmy

vzdělávací činnosti:

- pozorování a zkoumání přírody

- konkrétní operace s materiálem- třídění, přiřazování

- činnosti zaměřené na seznamování s číselnými a matematickými pojmy

- číselná řada, geometrické tvary, množství

- dramatické činnosti, práce s knihou

- smyslové a psychomotorické hry

- konstruktivní hry

- hry a činnosti zaměřené ke cvičení pamětti

- přípravy a realizace společných slavností

 

6. Děti a naše zem

vzdělávací cíle:

- vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích o bezpečném pohybu

v silničním provozu

- rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů

- rozvíjet pocit sounáležitost s přírodou, planetou Zemi

- získávat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí

- rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi

- získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti

- vytvářet základní kulturní a společenské postoje

- samostatně se výtvarně vyjadřovat

očekávané výstupy:

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí

- zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

- vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují

- chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

- pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a hudební představení, hodnotit svoje zážitky

- rozlišovat některé dopravní značky, označení nebezpečí

- soustředit se na činnost, udržet pozornost

- chápat prostorové pojmy

vzdělávací činnosti:

- motivovaná manipulace s předměty- třídění, uspořádání, porovnávání...

- výtvarné a hudební činnosti

- hry rozvíjející samostatné logické myšlení

- hry ačinnosti zaměřené k poznávání dopravních značek

- divadla, koncerty, výlety

- dramatické činnosti - napodování, vyjádření nálady

 • návštěva dopravního hřiště

 

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory / PLPP /. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení / ŠPZ /.

 

Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání budou pro vzdělávání všech dětí společné. K vzdělávání dětí se speciálními potřebami budeme přistupovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Naší snahou je vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Pro děti s přiznaným prvním stupněm podpůrných opatření je ŠVP podkladem pro zpracování Plánu pedagogické podpory (PLPP), který sestaví učitelka a bude mít písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobu kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a učitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte. Ke konzultaci může učitelka využít odborníky PPP, SPC, logopeda apod.

Jako podporu pro děti s prvním stupněm podpůrných opatření nabídneme dětem grafomotorickou péči učitelek.

IVP zpracovává škola na základě doporučení SPC a s informovaným  souhlasem zákonných zástupců dítěte, kde se jedná o druhý až pátý stupeň podpůrného opatření.

K sestavení PLPP a IVP budou pověřeny třídní učitelky. Společně si také stanoví termín vyhodnocování PLPP a IVP ( 1krát za měsíc).

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám. Učitelka tyto podmínky zajistí v souladu s právními předpisy a s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dítěte.

Naším cílem je připravovat všechny děti na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou stávající realitou. Zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na systematickém přístupu k dítěti a rodině, na spolupráci rodiny, školy a školského poradenského zařízení .

 

Vzdělávání dětí nadaných

Vzdělávání dětí nadaných probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj potenciálu dětí, včetně různých druhů nadání a aby se ve školce tato nadání mohla projevit, uplatnit a dále rozvíjet.

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme zákonným zástupcům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud bude identifikováno mimořádné nadání dítěte a bude doporučeno zpracování individuálního vzdělávacího plánu, budeme při jeho vypracování, realizaci a vyhodnocování úzce spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte i se ŠPZ.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Pokud se v mateřské škole budou vzdělávat děti mladší tří let, je nutné zajistit podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než starší děti. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zVzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebamiajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

Pokud se v mateřské škole budou vzdělávat děti ve věku od dvou do tří let musí škola pro tyto děti zajistit podmínky dle RVP a péče o tyto děti musí být provozně a organizačně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

 

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1.1.2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné předškolní vzdělávání.

Děti s odkladem školní docházky mohou plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě ZŠ.

Povinné předškolní vzdělávání jako možná alternativa lze plnit individuálním vzděláváním.

 

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat, musí svůj záměr oznámit ředitelce školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí toto písemně oznámit ředitelce školy, ve které se dítě vzdělává a vyčkat na vyjádření vedením školy.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte, období , po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy

/ schopnosti a dovednosti / v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností je doporučeno zákonným zástupcům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola má ve svém školním řádu stanoven termín a způsob ověřování. Zákonný zástupce je povinen se dostavit s dítětem ve stanovený termín k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 

Práva a povinnosti dítěte:

 • aby se kněmu přistupovalo jako k partnerovi
 • se vyvíjet podle svých schopností
 • na respekt vůči svému tělu
 • aby bylo respektováno jeho jednání, rozhodnutí, jeho názor
 • hrát si s dětmi, prosadit se ve hře i přizpůsobit se
 • užívat celý prostor třídy i veškeré vybavení, pokud dodrží určitá pravidla
 • nesmí si ubližovat
 • jsou povinny dodržovat určitá pravidla
 • nesmí ničit hračky ani majetek MŠ

 

 

Práva a povinnosti zákonného zástupce dítěte

 • být seznámeni se základními vzdělávacími materiály školy
 • volný pohyb ve třídách společně s dětmi při příchodu nebo odchodu z MŠ
 • aby pedagogické pracovnice akceptovaly jejich požadavky při práci s dětmi
 • povinni  předávat dítě do MŠ zdravé
 • povinni neposílat dítě do školy samotné
 • povinni respektovat Školní a Provozní řád
 • povinni řádně se o děti starat, aby chodily do školy čisté a dostatečně oblečené
 • podle § 22 odst.3 písm.c) školského zákona informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

Evaluační systém:

 

Na základě §12 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a v souladu s § 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti vlastního  hodnocení školy.

 

Evaluace ŠVP:

Sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP  -  na poradách , rozhovor.

Zodpovídá – zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

 

Evaluace obsahu TVP:

Evaluaci tématických bloků provádět písemně po jeho dokončení.

Evaluace třídního vzdělávacího plánu  - průběžně

Zodpovídají – učitelky

 

Evaluace vzdělávání dětí:

Výsledky vzdělávání – záznam do hodnotících listů 2krát ročně, portfolio dítěte s datem vyhotovení – rozhovor s dítětem, rodiči

- pozorování – rozbor herních aktivit

zodpovídají: učitelky

 

Evaluace práce učitelky:

kontrolní činnost – průběžně, na poradách, při hospitacích

zodpovídá: zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

 

Evaluace spolupráce s rodiči:

setkávání na společných akcích, rozhovor - průběžně

zodpovídají: učitelky

 

Evaluace spolupráce zaměstnanců školy:

spolupráce všech zaměstnanců školy – klima školy, na poradách, při hospitacích4

spolupráce mezi pedagogy  -předávání materiálů

zodpovídá: zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání 

 

Evaluace životosprávy:

průběžně, rozhovory s dětmi, rodiči, písemně jídelníčky

zodpovídá: vedoucí stravovny, učitelky

 

Evaluace práce provozních pracovnic:

hygienické podmínky - průběžně

zodpovídá: zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

 

Závěr

Na začátku školního roku je vždy aktualizován Plánem školy na příslušný rok.  ŠVP pro naši MŠ se průběžně doplňuje a mění. Nezbytnou podmínkou funkčnosti ŠVP je podpora všech zaměstnanců školy.

                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

           

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Zdeňka Halenkovská

                                                                                   pověřena řízením ZŠ a MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah ŠVP:

 

 • identifikační údaje
 • charakteristika školy
 • podmínky a organizace vzdělávání
 • charakteristika vzdělávacího programu
 • vzdělávací obsah
 • evaluační systém

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

 

 • Školní řád
 • Organizační řád
 • Plány DVPP
 • Školní plán
 • Minimální Preventivní program
 • Rozpis přímé  a nepřímé práce učitelek