Školní řád

 

Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram

 

Školní řád

 / dle školského  zákona 561/2004 a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb.

 

vypracovala: Martina Jiráňová DiS., vedoucí učitelka

 

 

Platnost od 1. 9. 2019

 

Obsah:

1) Vydání, obsah a závaznost Školního řádu.

2) Cíle předškolního vzdělávání, systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

3) Přijímací řízení a ukončení docházky.

4) Provoz a vnitřní režim školy, přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání.

5) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

6) Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy.

7) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole.

8) Podmínky zacházení s majetkem školy.

9) Závěrečná ustanovení.

 

 

 

 

1)  Vydání,  obsah a závaznost Školního řádu

 

Na základě § 30, zákona č. 561/2004 Sb., /školský zákon/ vydává vedoucí učitelka  po projednání na pedagogické radě tento Školní řád.

 

Závaznost Školního řádu:  Školní řád je zveřejněn na přístupném místě a je závazný pro děti, rodiče/ zákonné zástupce / a zaměstnance školy.

 

 

2)  Cíle předškolního vzdělávání, systém péče o děti s přiznanými podpůrnými     opatřeními

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Mateřská škola organizuje  školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy / seznam akcí je přílohou školního vzdělávacího programu – upravuje se a doplňuje během celého školního roku /

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, je podrobně popsán ve Školním vzdělávacím programu . Tyto děti jsou na jeho základě rozděleny do 5 stupňů podpory, z nichž do prvního stupně může dítě zařadit na základě pozorování vedoucí učitelka  mateřské školy bez posouzení Školským poradenským zařízením i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte. Určený speciální pedagog vypracuje pro toto dítě plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy, vedoucí učitelkou. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel, vedoucí učitelka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podmínkou pro zařazení dítěte do 2-5 stupně podpůrných opatření je doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonných zástupců. Ředitel zajistí poskytování podpůrných opatření takovému dítěti bezodkladně po obdržení doručení, a to na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD.

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

Vyhodnocování podpůrných opatření probíhá 1x měsíčně.

 

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém Školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

 

3/ Přijímací řízení a ukončení docházky

 

 Zápis dětí do mateřské školy na další rok probíhá  v měsíci květnu. Děti jsou přijímány dle zákona 561/2004 Školský zákon, vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.V průběhu školního roku jsou děti přijímány pouze v případě volných míst. Děti přijímá ředitelka školy nebo vedoucí učitelka podle stanovených kritérií. Zápis probíhá v budově mateřské školy. V den zápisu si mohou rodiče s dětmi prohlédnout celou školu.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, webové stránky školy a města)  (§ 34 odst. 2).

Do mateřské školy jsou přijímány děti  od 3 let věku.

Ředitelka může přijmou pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, tato informace musí být potvrzena ošetřujícím dětským lékařem. (Děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání povinné očkování mít nemusí.) K posouzení podmínek pro přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Kapacita školy je 58 dětí.  Docházka dítěte do MŠ je ukončena odhlášením dítěte zákonným zástupcem, odchodem do ZŠ nebo podle § 35 školského zákona ( po předchozím písemném oznámení ) tehdy, když :

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání nepřetržitě po dobu delší než dva týdny

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu zavzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a zároveň nedohodne s ved. učitelkou jiný termín úhrady.
 • v průběhu pobytu dítěte toto doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

 Děti, které mají odloženou školní docházku do ZŠ a nejsou odhlášeny z MŠ, zůstávají na základě Rozhodnutí o odkladu školní docházky dále v mateřské škole.

 

4) Vnitřní režim a provoz školy, přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, povinné předškolní vzdělávání.

 

Předškolní zařízení má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti nejmladší /1. Třída - Sluníčka/. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 4 a půl až 6 let věku / 2.třída – Srdíčka/ a ve třetím ročníku se vzdělávají děti nejstarší a děti s odloženou školní docházkou / 3. třída – Pastelky /.

Při zařazování dětí do jednotlivých tříd se bere vždy zřetel na děti a požadavky rodičů.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 Podle zákona 561/2004Sb.,/školský zákon/ a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání,

je stanoveno:

 Úplata za předškolní vzdělávání  je pro dané období / školní rok / stanovena  ředitelkou školy na 300,- Kč měsíčně za zapsané dítě.Úplata se platí: Zákonní zástupci uhradí stravu bezhotovostně ze svého účtu na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době kolem 5.dne následujícího měsíce).

Vzdělání v posledním ročníku i při odložené školní docházce se poskytuje bezúplatně.

Za měsíc červenec a srpen bude úplata za vzdělávání hrazena, pouze pokud bude dítě v těchto měsících školu navštěvovat.

 Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než pět dnů v měsíci, stanoví ředitelka ZŠ a MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené pro příslušné období odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.

 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost a prokáží každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy / školský zákon,§164,odst.a /.

 

Úplata za školní stravování

 Organizace a rozsah školního stravování v mateřské škole a úplata za školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování

je stanoveno takto:

věková skupina strávníků  3  –   6 let : 35,- Kč/den

věková skupina strávníků  7  – 10 let : 37- Kč/den / odložená školní docházka /.

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny.

Zákonní zástupci uhradí stravu bezhotovostně ze svého účtu na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době kolem 5.dne následujícího měsíce).

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole

jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy  / zákon 561/2004 Sb.,školský zákon,§35,odst. 1d /.

 

 

 Evidence dítěte

 Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce  Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno : jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, státní občanství a místo trvalého pobytu, místo narození, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu ve výše uvedených údajích, zejména místo trvalého pobytu a telefon.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy.  "škola" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID p7iktnv,emailem na adrese zsstarahut@iol.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

 

 Provoz mateřské školy

 Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hod.

 Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

Provoz MŠ je přerušen mezi vánočními svátky na dobu několika dnů a také v měsících červenci a srpnu. Přerušení provozu MŠ oznámí ved. učitelka zákonnému zástupci nejméně dva měsíce předem.

Příchod dětí do MŠ: od 6,30 – 8,00 hod. - vzhledem k organizaci dne a v zájmu svých dětí ( hra, cvičení, řízená činnost ) děti přivádějte do 8,00 hod. Poté se budova z bezpečnostních důvodů zamyká!!! Pozdější příchody veškeré činnosti narušují. Po předchozí dohodě ve vyjímečných případech lze přivést dítě do MŠ kdykoli dle potřeby rodiny, dítě ale musí být předem nahlášeno na stravování. Při pozdním příchodu do MŠ zvoňte.

 Děti se scházejí ve  třídě Srdíček do 7, 45 hod., poté si je vyzvedne  učitelka ze třídy Sluníček a odvede si je ,  v 7,45 hod. si odvede učitelka děti ze třídy Pastelek. Potom do 8,00 hod. se děti scházejí ve všech třídách.

Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do značených poliček. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte.

 Rodiče jsou povinni předávat dítě do MŠ zdravé. Učitelka má právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Po vyléčení případného infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením od lékaře v zájmu zdraví ostatních dětí.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ / teplota, zvracení, bolesti břicha / jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. ráno.  Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů může být dítěti ukončena docházka do MŠ.

 

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření včetně elektronických cigaret (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a v to souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí , na webových stránkách školy nebo učitelkami mš. Doporučujeme proto rodičům tyto nástěnky a webové stránky pečlivě sledovat.

Podněty k práci v MŠ, oznámení, stížnosti je možno doručit poštou, nebo osobně vedoucí učitelce nebo ředitelce, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 Vyzvedávání dětí probíhá zpravidla po obědě od 11,55 do 12,10 hod. A odpoledne od 14,30 do 17,00 hod. Vyzvedávat děti je možné též kdykoliv během dne po dohodě s učitelkami. Při předávání dětí by mělo docházet k vizuálnímu kontaktu mezi osobami, které si dítě předávají . Jsou předávány zákonným zástupcům, osobám zapsaných v evidenčním listu, pěstounům nebo osobě, kterou zákonný zástupce předem písemně určí. Osoba, která dítě přebírá, musí být vždy fyzicky i mentálně schopná v daný okamžik dítě převzít.  Pokud dítě vyzvedává neplnoletá osoba, musí vyplnit zmocnění k odvádění dítěte a též musí být zmocněna zákonnými rodiči plnoletá osoba, která se prokáže OP.

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 5 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje a pokud nadále zůstává dítě ve školce , je učitelka oprávněna kontaktovat orgán sociálně – právní ochrany dítěte.

 

 Pokud rodiče chtějí informace o svém dítěti, mohou využít dobu při předávání dětí nebo se domluvit s  učitelkou na jinou dobu. Vedoucí učitelka má konzultační hodiny po domluvě s rodičem.

Dítě do MŠ potřebuje: přezůvky, pyžamo, tepláky a tričko do třídy, náhradní oblečení a spodní prádlo, sportovní oblečení ven ( školní zahradu ), v létě kšiltovku nebo klobouk,kartáček na zuby a pastu. Děti ze třídy Pastelek potřebují vše dvakrát, jelikož docházejí do odloučené budovy školky.

Děti musí mít své věci podepsané. Za cennosti a donesené hračky MŠ  NERUČÍ !!!

 

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem.

Informaci o omezení provozu nebo přerušení zveřejní vedoucí účitelka mateřské školy nejméně dva měsíce předem .

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než jsou hlavní prázdniny. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ved. učitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení  provozu rozhodne.

Denní program v každé třídě je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ.

 Důležité je pro nás v mš rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dětí. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, potřeb a zájmu.

 

 

 Organizace školního stravování

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování ( dále jen “vyhláška o školním stravování “) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Třída Sluníček svačí a obědvá ve své třídě a třída Srdíček svačí a obědvá v jídelně . Třída Pastelek svačí ve své třídě a na oběd chodí do jídelny, kde obědvá společně se třídou Srdíček.  Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Děti, které chodí po obědě a mají celodenní stravování si do MŠ nosí čistý boxík na odpolední svačinu, kterou si v něm nesou domů.

Přihlašování a odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte den předem, nebo nejpozději do 8,00 hod. ráno v den nepřítomnosti osobně nebo telefonicky v MŠ Stará Huť.  Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je dítě ze stravování automaticky odhlášeno. Jídlo lze v tomto případě vydat do jídlonosiče a je nutné si ho vyzvednout do 13.00 hod. Déle nelze jídlo skladovat !  Před dalším příchodem do MŠ je nutno dítě den předem přihlásit telefonicky nebo osobně v MŠ.  Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.  Je-li dítě ve škole přítomno v době jídla, stravuje se VŽDY.

Školní jídelna zajišťuje celodenní přísun tekutin, které děti během svého pobytu využívají v rámci pitného režimu ( pitné kouty jsou doplňovány).

Děti se obsluhují samostatně, určují si množství a druhy jídel.  Donáška a konzumace potravin se zvýšenou možností nákazy dětí je zakázána.

 

 Podávání léků dětem v mateřské škole

 

Povinností pedagogických pracovníků není podávání jakýchkoliv léků s výjimkou toho, kdyby dítěti hrozila vážná újma na zdraví – §9 odst. 4 písm.b) Zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení zní: V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví.

Učitelky nebudou dětem podávat žádné léky, kapky, mastě a vitamíny. Je – li dítě nedoléčené po nemoci a dětský lékař písemně povolí návštěvu dětského kolektivu, je rodič povinen oznámit dětskému lékaři, že dítě nastupuje do MŠ, kde mu léky nebudou podávány.

 

 Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižení.             Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

            Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno.  V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby podle věty první je stanoven od 8 hodin do 12 hodin.

 

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

             Omlouvání nepřítomnosti dítěte.V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost dítěte ještě ten den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne - osobně, telefonicky.  Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 3 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.  O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče.  Dle §34a odst.4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst.3 školský zákon).

 Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou.  V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD. (§ 34a odst. 4).

 

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absence delší než 3 dny:

Zákonní zástupci vždy doloží třídní učitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:

      -     jméno dítěte

 • oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte
 • časový rozsah (od kdy do kdy)
 • podpis rodičů

 

 

Individuální předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:


a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

Dítě a jeho tělo – oblast biologická

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní

Dítě a svět – oblast enviromentální

 

Všech pět oblastí se vzájemně propojuje, ovlivňuje a to vytváří společně fungující celek. Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí. Kompetence jsou poznatky, postoje, schopnosti, dovednosti, které u dětí průběžně budujeme a rozvíjíme.

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- místo ověření ve třídě a v herně  mateřské školy

- termín ověření :  27. listopadu 2019 v 15,00 hod.

   náhradní termín:  4.  prosince 2019  v 15,00 hod.

Přesné termíny ověření včetně náhradních termínů  budou zveřejněny na přístupném místě a na webových stránkách školy.

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření znalostí (§ 34b odst. 3).

 

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).
 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

 

5) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy, vedoucí učitelka  počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí. V případě zajištění bezpečnosti při denním pobytu venku, kdy nelze zajistit účast obou třídních učitelek dojde ke spojení tříd  tak, aby počet dětí na jednoho ped. pracovníka nepřesáhl 20 dětí .

Třídy , ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

 

Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte,  v   případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Bezprostředně ohlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále postupuje podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí.

 Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

 

6) Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. Součástí  ŠVP máme Preventivní program, kde jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.

MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí.

 

7) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 Práva dítěte:

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by jej mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny.)

 

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky.

 

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si řídí svůj vlastní živit.

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí svého pobytu v mateřské škole.

 

Dítě má právo na účast při všech aktivitách mateřské školy v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

Povinnosti dítěte:

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla

 

Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami, učebními pomůckami a s ostatním majetkem školy.

 

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat ostatním dětem.

 

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo jinému zaměstnanci školy jakékoliv přání nebo potřebu.

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.

 

Zákonní zástupci

 

Práva zákonných zástupců:

 

Mají právo:

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělání jejich dítěte a těmto vyjádřením musí být přihlíženo.

Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte. Konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky.

Na korektní chování za strany všech pracovníků školy, na diskrétní ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 

Zákonní zástupci mají povinnost:

Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Mají povinnost řídit se školním řádem školy.

Mají povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

Zákonní zástupci mají povinnost přivádět dítě do mateřské školy zdravé.

Mají povinnost předávat své dítě osobně učitelce mateřské školy.

Mají povinnost sdělovat učitelce každou změnu týkající se dítěte, změna tel. Čísel, adresy, zdravotního stavu.)

 

Vzájemné vztahy se zaměstnanci:

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a jejich zákonnými zástupci musí vycházet ze vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o vytváření partnerských vztahů, podložených důvěrou, vzájemnou úctou a spravedlností. Dbají o dodržování základních společenských pravidel, slušného chování a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

Práva pedagogických pracovníků:

 

Pedagog má právo

Na zajištění podmínek pro výkon pedagogické práce, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem

 

Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

 

Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli předškolního vzdělávání

Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

Povinnosti pedagogických pracovníků:

 

Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli předškolního vzdělávání.

 

Chránit a respektovat práva dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve škole

Vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí

Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, a výsledky poradenské pomoci s nimiž přišel do styku.

 

Poskytovat zákonným zástupcům informace spojené s výchovou a vzděláváním dítěte.

 

Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plnění školního vzdělávacího programu, školního řádu a nezbytných organizačních opatření.

 

Ochrana osobnosti v mateřské škole (učitel, dítě)

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku.

 

Právo dětí a zákonných zástupců na přístup k k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů (které nejsou vedeny v souladu se zákonem) a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace ( webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dítěte.

 

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob ( dítě, učitel) bez jejich svolení( informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte) je v rozporu s občanským zákoníkem ( § 84 a § 85).

 

 

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy

 

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet   s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy. Pokud zjistí poškození majetku MŠ, jsou povinni toto neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníku školy.

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi a při vstupu do třídy se zouvat, přezouvat.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

 Vedoucí učitelka seznámí zaměstnance MŠ s obsahem tohoto Školního řádu.

Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí k dalšímu prostudování a na webových stránkách školy.

Dodatky nebo změny Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a budou o nich informováni rodiče dětí.S vybranými částmi školního řádu jsou prokazatelně seznámeny děti. Forma seznamování musí odpovídat věku a schopnostem dětí.

Konzultační hodiny - Předem  lze domluvit schůzku s vedoucí učitelkou MŠ na telefonním čísle: 318 522 266 , 736 770 734 nebo případné dotazy posílat na internetovou adresu umístěnou na webových stránkách MŠ: <<<https://ms-sh.webnode.cz/prostor pro vás/>>> nebo na emailovou adresu: msstarahut@seznam.cz

 

 Řád mateřské školy je závazný pro všechny zákonné zástupce dětí a pověřené zástupce, ti jsou povinni se s ním do 15. 9. 2017 seznámit, a toto stvrdit svým podpisem.

Tento „Školní řád MŠ“ nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018 a zároveň ruší účinnost „Školního řádu MŠ“ z 1. 9. 2018.

 

 • Právní souvislosti:
 •  zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • o vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,v platném znění
 • o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • o vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • o zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění o Úmluva o právech dítěte, v platném znění

 

 

 Ve Staré Huti dne 28. 8. 2019                                

                                                           Mgr. Štěpánka Hoštáková

                                                            ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť