Školní řád

 


 

Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram

 

Školní řád

 / dle školského  zákona 561/2004 a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb.

 Čj: ZŠMŠ 65/2018

vypracovala: Martina Jiráňová DiS., vedoucí učitelka

 

 

Platnost od 1. 9. 2018

Organizace provozu mateřské školy

 

1/ Přijímací řízení

 Zápis dětí do mateřské školy na další rok probíhá v měsíci květnu. Děti jsou přijímány dle zákona 561/2004 Školský zákon, vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.V průběhu školního roku jsou děti přijímány pouze v případě volných míst. Děti přijímá ředitelka školy nebo vedoucí učitelka podle stanovených kritérií. Zápis probíhá v budově mateřské školy. V den zápisu si mohou rodiče s dětmi prohlédnout celou školu.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, webové stránky školy a města) (§ 34 odst. 2).


 

Kapacita školy je 58 dětí. Docházka dítěte do MŠ je ukončena odhlášením dítěte zákonným zástupcem, odchodem do ZŠ nebo podle § 35 školského zákona ( po předchozím písemném oznámení ) tehdy, když :

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání nepřetržitě po dobu delší než dva týdny

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu zavzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a zároveň nedohodne s ved. učitelkou jiný termín úhrady.

 • v průběhu pobytu dítěte toto doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

Děti, které mají odloženou školní docházku do ZŠ a nejsou odhlášeny z MŠ, zůstávají na základě Rozhodnutí o odkladu školní docházky dále v mateřské škole.


 

Podrobnosti o organizaci mateřské školy

 Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

Předškolní zařízení má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti nejmladší /1. Třída - Sluníčka/. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 4 a půl až 6 let věku / 2.třída – Srdíčka/ a ve třetím ročníku se vzdělávají děti nejstarší a děti s odloženou školní docházkou / 3. třída – Pastelky /.

Při zařazování dětí do jednotlivých tříd se bere vždy zřetel na děti a požadavky rodičů.

Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy / seznam akcí je přílohou školního vzdělávacího programu – upravuje se a doplňuje během celého školního roku /

 

2/ Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

 Podle zákona 561/2004Sb.,/školský zákon/ a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání,

je stanoveno:

 Úplata za předškolní vzdělávání  je pro dané období / školní rok / stanovena  ředitelkou školy na 300,- Kč měsíčně za zapsané dítě.Úplata se platí: Zákonní zástupci uhradí stravu bezhotovostně ze svého účtu na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době kolem 5.dne následujícího měsíce).

Vzdělání v posledním ročníku i při odložené školní docházce se poskytuje bezúplatně.

Za měsíc červenec a srpen bude úplata za vzdělávání hrazena, pouze pokud bude dítě v těchto měsících školu navštěvovat.

 Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než pět dnů v měsíci, stanoví ředitelka ZŠ a MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené pro příslušné období odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.

 Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost a prokáží každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy / školský zákon,§164,odst.a /.

 

Úplata za školní stravování

 Organizace a rozsah školního stravování v mateřské škole a úplata za školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování

je stanoveno takto:

věková skupina strávníků  3  –   6 let : 35,- Kč/den

věková skupina strávníků  7  – 10 let : 37- Kč/den / odložená školní docházka /.

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny.

Zákonní zástupci uhradí stravu bezhotovostně ze svého účtu na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době kolem 5.dne následujícího měsíce).

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole

jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy / zákon 561/2004 Sb.,školský zákon,§35,odst. 1d /.


 

 

3/ Evidence dítěte

 Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno : jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, státní občanství a místo trvalého pobytu, místo narození, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu ve výše uvedených údajích, zejména místo trvalého pobytu a telefon.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy.

"škola" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID p7iktnv,emailem na adrese zsstarahut@iol.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle GDPR.


 

4/ Provoz mateřské školy

 Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hod.

Provoz MŠ je přerušen mezi vánočními svátky na dobu několika dnů a také v měsících červenci a srpnu. Přerušení provozu MŠ oznámí ved. učitelka zákonnému zástupci nejméně dva měsíce předem.

Příchod dětí do MŠ: od 6,30 – 8,00 hod. - vzhledem k organizaci dne a v zájmu svých dětí ( hra, cvičení, řízená činnost ) děti přivádějte do 8,00 hod. Poté se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Pozdější příchody veškeré činnosti narušují. Po předchozí dohodě ve vyjímečných případech lze přivést dítě do MŠ kdykoli dle potřeby rodiny, dítě ale musí být předem nahlášeno na stravování. Při pozdním příchodu do MŠ zvoňte.

Děti se scházejí ve třídě Srdíček do 7, 45 hod., poté si je vyzvedne učitelka ze třídy Sluníček a odvede si je , v 7,45 hod. si odvede učitelka děti ze třídy Pastelek. Potom do 8,00 hod. se děti scházejí ve všech třídách.

Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do značených poliček. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte.

 Rodiče jsou povinni předávat dítě do MŠ zdravé. Učitelka má právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Po vyléčení případného infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením od lékaře v zájmu zdraví ostatních dětí.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ / teplota, zvracení, bolesti břicha / jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. ráno. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů může být dítěti ukončena docházka do MŠ.


 

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření včetně elektronických cigaret (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a v to souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí , na webových stránkách školy nebo učitelkami mš. Doporučujeme proto rodičům tyto nástěnky a webové stránky pečlivě sledovat.

Podněty k práci v MŠ, oznámení, stížnosti je možno doručit poštou, nebo osobně vedoucí učitelce nebo ředitelce, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 Vyzvedávání dětí probíhá zpravidla po obědě od 11,55 do 12,10 hod. A odpoledne od 14,30 do 17,00 hod. Vyzvedávat děti je možné též kdykoliv během dne po dohodě s učitelkami. Při předávání dětí by mělo docházet k vizuálnímu kontaktu mezi osobami, které si dítě předávají . Jsou předávány zákonným zástupcům, osobám zapsaných v evidenčním listu, pěstounům nebo osobě, kterou zákonný zástupce předem písemně určí. Osoba, která dítě přebírá, musí být vždy fyzicky i mentálně schopná v daný okamžik dítě převzít. Pokud dítě vyzvedává neplnoletá osoba, musí vyplnit zmocnění k odvádění dítěte a též musí být zmocněna zákonnými rodiči plnoletá osoba, která se prokáže OP.

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 5 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje a pokud nadále zůstává dítě ve školce , je učitelka oprávněna kontaktovat orgán sociálně – právní ochrany dítěte.

 

Pokud rodiče chtějí informace o svém dítěti, mohou využít dobu při předávání dětí nebo se domluvit s učitelkou na jinou dobu. Vedoucí učitelka má konzultační hodiny po domluvě s rodičem.

Dítě do MŠ potřebuje: přezůvky, pyžamo, tepláky a tričko do třídy, náhradní oblečení a spodní prádlo, sportovní oblečení ven ( školní zahradu ), v létě kšiltovku nebo klobouk,kartáček na zuby a pastu. Děti ze třídy Pastelek potřebují vše dvakrát, jelikož docházejí do odloučené budovy školky.

Děti musí mít své věci podepsané. Za cennosti a donesené hračky MŠ NERUČÍ !!!

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem.

Informaci o omezení provozu nebo přerušení zveřejní vedoucí účitelka mateřské školy nejméně dva měsíce předem .

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než jsou hlavní prázdniny. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ved. učitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení  provozu rozhodne.

Denní program v každé třídě je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ.

 Důležité je pro nás v mš rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dětí. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, potřeb a zájmu.

 

5 / Organizace školního stravování

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování ( dále jen “vyhláška o školním stravování “) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Třída Sluníček svačí a obědvá ve své třídě a třída Srdíček svačí a obědvá v jídelně . Třída Pastelek svačí ve své třídě a na oběd chodí do jídelny, kde obědvá společně se třídou Srdíček. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Děti, které chodí po obědě a mají celodenní stravování si do MŠ nosí čistý boxík na odpolední svačinu, kterou si v něm nesou domů.

Přihlašování a odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte den předem, nebo nejpozději do 8,00 hod. ráno v den nepřítomnosti osobně nebo telefonicky v MŠ Stará Huť. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je dítě ze stravování automaticky odhlášeno. Jídlo lze v tomto případě vydat do jídlonosiče a je nutné si ho vyzvednout do 13.00 hod. Déle nelze jídlo skladovat ! Před dalším příchodem do MŠ je nutno dítě den předem přihlásit telefonicky nebo osobně v MŠ. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají. Je-li dítě ve škole přítomno v době jídla, stravuje se VŽDY.

Školní jídelna zajišťuje celodenní přísun tekutin, které děti během svého pobytu využívají v rámci pitného režimu ( pitné kouty jsou doplňovány).

Děti se obsluhují samostatně, určují si množství a druhy jídel. Donáška a konzumace potravin se zvýšenou možností nákazy dětí je zakázána.

 

 

 6/ Bezpečnost a zdraví dětí v mateřské škole

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy, vedoucí učitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí. V případě zajištění bezpečnosti při denním pobytu venku, kdy nelze zajistit účast obou třídních učitelek dojde ke spojení tříd tak, aby počet dětí na jednoho ped. pracovníka nepřesáhl 20 dětí .

Třídy , ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

 

Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte,  v   případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Bezprostředně ohlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále postupuje podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí.

 Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

 

7/ Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP máme Preventivní program, kde jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.

MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí.

 

8/ Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.


 


 

9 /Práva zákonných zástupců

 • být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních   pokrocích v rozvoji a učení

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

         -    po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

-    konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo   ředitelkou školy

          -    přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu  školy

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce, ved. učitelce nebo ředitelce školy

 

10 /Povinnosti zákonných zástupců: / školský zákon § 22 /

 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byli seznámeni  

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • podle § 22 odst.3 písm.c) školského zákona informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

        

11 /Dítě má právo a povinnosti:

         při nástupu do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační režim

         /rodiče se dohodnou na nejvhodnějším způsobu s učitelkami /

 • aby mu byla společností poskytována ochrana

/potřeba jídla,oblečení místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti

/ slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny /

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky

/ právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,... /

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svoji identitu

/ právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,../

 • právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

/ právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, .../

( vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

  děti si nesmí ubližovat, jsou povinny dodržovat domluvená pravidla

děti nesmí ničit hračky ani majetek MŠ


 

12 / Podávání léků dětem v mateřské škole

 

Povinností pedagogických pracovníků není podávání jakýchkoliv léků s výjimkou toho, kdyby dítěti hrozila vážná újma na zdraví – §9 odst. 4 písm.b) Zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení zní: V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví.

Učitelky nebudou dětem podávat žádné léky, kapky, mastě a vitamíny. Je – li dítě nedoléčené po nemoci a dětský lékař písemně povolí návštěvu dětského kolektivu, je rodič povinen oznámit dětskému lékaři, že dítě nastupuje do MŠ, kde mu léky nebudou podávány.

 

13 / Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno. V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby podle věty první je stanoven od 8 hodin (tzn. do 12 hodin).

 

14 / Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

Omlouvání nepřítomnosti dítěte.V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost dítěte ještě ten den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne - osobně, telefonicky. Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 3 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče. Dle §34a odst.4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst.3 školský zákon).

Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou. V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD. (§ 34a odst. 4).

 

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absenci

zákonní zástupci vždy doloží třídní učitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:

 • jméno dítěte

 • oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte

 • časový rozsah (od kdy do kdy)

 • podpis rodičů

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:


a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

Dítě a jeho tělo – oblast biologická

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní

Dítě a svět – oblast enviromentální

 

Všech pět oblastí se vzájemně propojuje, ovlivňuje a to vytváří společně fungující celek. Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí. Kompetence jsou poznatky, postoje, schopnosti, dovednosti, které u dětí průběžně budujeme a rozvíjíme.

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- místo ověření : ve třídě a v herně mateřské školy

- termín ověření : konec listopadu

náhradní termín: začátek prosince

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření znalostí (§ 34b odst. 3).

 

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).
 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

 

15 / Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1)Avizované děti – děti u nichž byla již před nástupem do MŠ nebo v průběhu vzdělávání v mateřské škole rodiči, lékařem nebo učitelkou MŠ zjištěna drobná vada či porucha ve vývoji.

Jedná se o děti špatně slyšící, děti s oční vadou, zdravotními obtížemi, dietami, o alergiky a děti s vadnou výslovností. Vztahuje se též na děti s drobnými nervovými problémy – hyperaktivní děti atd.

Specifickou skupinu tvoří děti s odkladem školní docházky.

 • Integrované děti – děti s těžší vadou, které byly na základě lékařského vyjádření nebo vyjádření pedagogicko – psychologické poradny diagnostikovány a integrovány do mateřské školy s normativem.

 

S avizovanými dětmi pracujeme ve třídě MŠ dle Školního vzdělávacího programu bez omezení, pouze s přihlédnutím k jejich speciálním potřebám. MŠ zajistí těmto dětem možnost vzdělávání tak jako ostatním dětem, v případě potřeby pro ně zajistí vhodné pomůcky, vhodnou stravu, vyvarování alergenům, ochranu brýlí atd. Vytvoříme plán pedagogické podpory I. stupně.

 

Pro děti s vadou řeči zajistí MŠ prostřednictvím své logopedické asistentky diagnostikování vady řeči a po konzultaci s klinickým logopedem, s nímž MŠ spolupracuje, zajistí možnost nápravy řeči buď procvičováním přímo v MŠ pod vedení log. asistentky nebo nápravu řeči u klinického logopeda.

 

Pro děti s poruchovu grafomotoriky je ve spolupráci s klinickým logopedem Mgr. Kopalovou a Mgr. Veselou – speciálním pedagogem zajištěn grafomotorický kurz.

Pro děti s poruchami chování, sociálními problémy a pro děti opožděné ve vývoji nabízíme spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou.

 

Pro děti diagnostikované od II . - V. stupně bude vytvořen Indiviuální vzdělávací plán na základě vyjádření Pedagogicko – psychologické poradny a na základě pozorování s učitelkou MŠ. Na základě těchto plánů bude probíhat individuální práce s dětmi ve třídách, případně budou dle svých možností zařazeny do reedukačních skupin.

 

Děti s odkladem školní docházky budou mít pedagogický plán podpory, který bude průběžně vyhodnocován a upravován.

 

16 / Vzdělávání mimořádně nadaných dětí

 

 • Avizované děti – s dětmi se pracuje standardně podle ŠVP školy a dle oblastí svého nadání v některé oblasti budou mateřskou školou v této oblasti podporovány a rozvíjeny a dle možností MŠ a schopností dětí. K dispozici jim MŠ zajistí dostatečné množství adekvátních pomůcek. Případně po poradě se speciálním pedagogem bude konzultován další postup rozvoje dítěte.

 

 • Dítě diagnostikované Pedagogickou poradnou jako mimořádně nadané pro tyto děti bude na základě vyjádření poradenského zařízení vytvořen Indiviuální plán, podle kterého bude práce s dítětem nadále pokračovat. Plán o dalším postupu práce bude průběžně vyhodnocován a konzultován s rodiči a poradenským zařízením.

 

 

 

117/ Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet   s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy. Pokud zjistí poškození majetku MŠ, jsou povinni toto neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníku školy.

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi a při vstupu do třídy se zouvat, přezouvat.


 

18 / Konzultační hodiny

Předem lze domluvit schůzku s vedoucí učitelkou MŠ na telefonním čísle: 318 522 266 , 736 770 734 nebo případné dotazy posílat na internetovou adresu umístěnou na webových stránkách MŠ: <<<https://ms-sh.webnode.cz/prostor pro vás/>>> nebo na emailovou adresu: msstarahut@seznam.cz


 

19 / Závěrečná ustanovení

Vedoucí učitelka seznámí zaměstnance MŠ s obsahem tohoto Školního řádu.

Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí k dalšímu prostudování.

Dodatky nebo změny Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a budou o nich informováni rodiče dětí.

 Řád mateřské školy je závazný pro všechny zákonné zástupce dětí a pověřené zástupce, ti jsou povinni se s ním do 15. 9. 2017 seznámit, a toto stvrdit svým podpisem.

Tento „Školní řád MŠ“ nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018 a zároveň ruší účinnost „Školního řádu MŠ“ z 1. 9. 2017.


 

 • Právní souvislosti:

 • zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 • o vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,v platném znění

 • o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

 • o vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

 • o zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění o Úmluva o právech dítěte, v platném znění


 


 

 Ve Staré Huti dne 28. 8. 2018

Mgr. Štěpánka Hoštáková

ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť