Provozní řád

 

Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram

 

Provozní řád

 

zpracováno dle zákona č. 258/2000 Sb.O ochraně veřejného zdraví

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem. Provozní řád se řídí zejména: - zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví zaměřené na Státní zdravotní dozor dle vyhl. č. 108/01 Sb - zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch - vyhláškou ministerstva školství č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání

 

č.j. 66/2017

 vypracovala: Martina Jiráňová DiS., vedoucí učitelka

 

Údaje o zařízení

Adresa školy:  Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram     

                        Karla Čapka  138

                        262 02  Stará Huť

Telefon: 318 522 266

E-mail: msstarahut@seznam.cz

IČO: 750 30 101

Zřizovatel: Obecní úřad Stará Huť

Statutární zástupce: Mgr. Štěpánka Hoštáková, pověřená řízením ZŠ a MŠ Stará Huť

Stanovená kapacita mateřské školy: 58 dětí

Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod.

Režimové požadavky

Nástup dětí po dohodě s rodiči během celého dne od otevření MŠ.

Spontánní hra v průběhu celého dne podle potřeb a zájmu dětí.

Činnosti řízené pedagogem jsou v průběhu dne – skupinové, spontánní, individuální, organizované, záleží na učitelce a na aktuální potřebě dětí podle jejich zájmu.

V mateřské škole televizi ani video nemáme. Dáváme přednost výtvarným, hudebním, pohybovým aktivitám a především hrám, dále také logopedickým chvilkám.

Pohybové a relaxační chvilky zařazujeme během celéhu dne. Je zajištěna bezpečnost dětí. Pohyb je nejdůležitější pro rozvoj a zdravý vývoj dítěte. Starší děti navštěvují 1krát týdně tělocvičnu v základní škole, kde mají k dispozici plno různých náčiní. K pohybovým aktivitám dále využíváme školní zahradu, která je vybavena prolejzačkami a náčinním, které splňují bezpečnostní podmínky. Revize jsou prováděny 1krát ročně. Vizuální kontrolu provádějí učitelky pokaždé, pokud jsou s dětmi na zahradu. K dispozici mají děti na zahradě 2 pískoviště, kde je výměna písku prováděna každý rok. Na zahradě děti mají možnost na vymezeném úseku jezdit na koloběžkách, motorkách a část zahrady mají i na své soukromí např. v altánku, který  děti využívají k relaxaci. Zahrada se používá při příznivém počasí dopoledne od 9,30hod do 11,20hod. A odpoledne od 14,30 hod do 17,00hod. Pokud děti jdou s učitelkami mimo zahradu, jdou v útvaru, mají na sobě reflexní vesty a učitelky volí vhodný terén, který je zároveň také bezpečný. Pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán pouze při mimořádně nepříznivých a nebezpečných klimatických podmínkách.

Údržba školní zahrady: - 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě. - Pískoviště je zajištěno plachtou, která zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování. Areál školy je označen zákazem vstupu pro cizí osoby, areál je zabezpečen plotem. - Před činností dětí na pískovišti je kryt odstraněn. - Pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit - vizuální kontrolu, prohrábnutí písku. Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Současně provede kontrola i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod. Stejným způsobem postupuje při akcích pořádaných mimo areál školy, pokud jsou při nich využívána cizí hřiště. - Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník zaměstnanci, který zajišťuje údržbu. - Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně, cizí předměty jsou průběžně odstraňovány, stejně jako znečištěný písek. - Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zajistí jeho zakrytí. prázdninách  Dle potřeby sekání trávy.

Odpolední odpočinek a spánek je od 12,15hod do 14,00 hod.Malé děti z 1. třídy leží na lehátkách v horní třídě, děti nenutíme do spánku, respektujeme jejich individuální potřeby. Zde dětem přečte učitelka pohádku a záleží na každém dítěti, jestli usne nebo odpočívá.Velké děti z 2. třídy jsou na molitanových matracích v dolní třídě, kde učitelka přečte pohádku, dítě poslouchá, poté odpočívá a kolem 13,00hod děti vstávají a  zařazuje se indivuduální péče zaměřená na přípravu do školy – grafomotorika, logiko, logoped. chvilky. Rodiče se písemně vyjádřili, jestli chtějí, aby jejich dítě po obědě spalo, či odpočívalo.

Děti, které přicházejí do MŠ v ranních hodinách mají možnost piškotů a teplého čaje. Dopolední svačina se vydává od 8,45 – 9,00 hod a odpolední svačina od 14,15-14,30hod. Malé děti z horní  třídy při dopolední svačině jsou obsluhovány s pomocí dospělého - do prosince, než si malé děti zvyknou a od ledna se určují dvě děti na týden tzv. hospodáři, kdy rozdávají ostatním tácky, hrnečky.  A  starší  třída, zde se děti obsluhují sami – podle svých schopností, nosí tácky, hrnečky, natírají si chleby pomazánkou. Oběd se vydává od 11,25 – 12,00 hod. Děti si mají možnost určit množství jídla, na které mají chuť. Vždy je dodržen časový odstup od dalších jídel nejdéle 3hodiny. Dětem je podávána pouze strava, která je vyrobena v mš. Příprava nápojů je v průběhu celého dne. Po domluvě s rodiči, je možné podávat dítěti alternativní druh nápoje. Pitný režim je zabezpečen i při pobytu na zahradě nebo mimo areál mš.

Děti si každý den po obědě čistí zuby.

K výletům využíváme autobus, vlak anebo letos i parník. Chodíme po okolí – návštěva lesa, památníku Karla Čapka, města Dobříše. 

Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při vycházkách pedagogičtí pracovníci učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi. Chodí po chodníku vždy vpravo, dbají na bezpečné přecházení vozovky, před přecházením děti uklidní a plně soustředí. Používají dopravního terčíku a první a poslední dvojice výstražné vesty. Kde není chodník, chodí po levé krajnici s tím, že na více zatížených místech či nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou. Pokud jde se skupinou jako doprovod pouze jedna osoba, jde vzadu, aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. Včele skupiny by pak mělo jít to z dětí, na které se učitelka může nejvíce spolehnout. Učitelky průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Prověřují každé místo v přírodě, kde si děti hrají. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní: - sezónní činnosti - tvořivé, praktické a kognitivní činnosti - pohybové a sportovní hry - turistika

Letos se starší děti účastní předplaveckého výcviku v dopoledních hodinách v plaveckém bazénu v Příbrami.

Výměna ložního prádla je 1krát za 3 týdny, výměna utěrek 1krát týdně . Prádlo  je práno ve smluvním zařízení. Čisté prádlo je skladováno ve skříních, v policích. Špinavé prádlo je skladováno v umělohmotných koších a ihned odváženo do prádelny. Lůžkoviny, které znečistí děti jsou dávány na vyprání rodičům na jejich náklady.

Způsob a četnost úklidu a čištění Denně: - setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu topných těles a klik - vynášení odpadků, - vyčištění koberců vysavačem - za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech Týdně: - omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů - umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů - dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku 2x ročně: - umytí oken včetně rámů - umytí svítidel - celkový úklid všech prostor školy Malování: - třídy mateřské školy - 1x za dva roky - prostor výdejny – ročně

 O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy. Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy. Účinnost tohoto provozního řádu od 1. 9. 2017.

.

 

 

Ve Staré Huti  1. 9. 2017              

                                                                                             Mgr. Štěpánka Hoštáková          pov.říz., ZŠ a MŠ Stará Huť