Provozní řád

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram 

 

 Provozní řád

zpracováno dle zákona č. 258/2000 Sb.O ochraně veřejného zdraví

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem. Provozní řád se řídí zejména: - zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví zaměřené na Státní zdravotní dozor dle vyhl. č. 108/01 Sb - zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch - vyhláškou ministerstva školství č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání

 

 vypracovala:  Martina Jiráňová DiS., zástupce ředitelky pro  předškolního vzdělávání

Údaje o zařízení

Adresa školy:  Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram    

                        MŠ se sídlem  Karla Čapka  138

                       262 02  Stará Huť

Telefon: 318 522 266

E-mail: msstarahut@seznam.cz

IČO: 750 30 101

Zřizovatel: Obecní úřad Stará Huť

Statutární orgán: Mgr. Štěpánka Hoštáková, ředitelka ZŠ a MŠ 

Stanovená kapacita mateřské školy: 58 dětí

Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod.

Účinnost od 1. 9. 2019

Aktualizace od 19. 11. 2019

 

Režimové požadavky

Nástup dětí po dohodě s rodiči během celého dne od otevření MŠ.

Spontánní hra v průběhu celého dne podle potřeb a zájmu dětí.

Činnosti řízené pedagogem jsou v průběhu dne – skupinové, spontánní, individuální, organizované, záleží na učitelce a na aktuální potřebě dětí podle jejich zájmu.

V mateřské škole televizi ani video nemáme. Dáváme přednost výtvarným, hudebním, pohybovým aktivitám a především hrám, dále také logopedickým chvilkám.

Pohybové a relaxační chvilky zařazujeme během celéhu dne. Je zajištěna bezpečnost dětí. Pohyb je nejdůležitější pro rozvoj a zdravý vývoj dítěte. Starší děti navštěvují 1krát týdně tělocvičnu              v základní škole, kde mají k dispozici plno různých náčiní. K pohybovým aktivitám dále využíváme školní zahradu, která je vybavena prolejzačkami a náčinním, které splňují bezpečnostní podmínky. Revize jsou prováděny 1krát ročně. Vizuální kontrolu provádějí učitelky pokaždé, pokud jsou           s dětmi na zahradě. K dispozici mají děti na zahradě 2 pískoviště, kde je výměna písku prováděna každý rok. Na zahradě děti mají možnost na vymezeném úseku jezdit na koloběžkách, motorkách    a část zahrady mají i na své soukromí např. v altánku, který  děti využívají k relaxaci. Zahrada se používá při příznivém počasí dopoledne od 9,30hod do 11,20hod. A odpoledne od 14,30 hod do 17,00hod. Pokud děti jdou s učitelkami mimo zahradu, jdou v útvaru, mají na sobě reflexní vesty     a učitelky volí vhodný terén, který je zároveň také bezpečný. Pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán pouze při mimořádně nepříznivých a nebezpečných klimatických podmínkách.

Údržba školní zahrady: - 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.  Pískoviště je zajištěno plachtou, která zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování. Areál školy je označen zákazem vstupu pro cizí osoby, areál je zabezpečen plotem.     Před činností dětí na pískovišti je kryt odstraněn. Pedagogický pracovník provede vizuální kontrolu pískoviště, prohrábnutím písku,  zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit. Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Současně provede kontrola i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod. Stejným způsobem postupuje při akcích pořádaných mimo areál školy, pokud jsou při nich využívána cizí hřiště.  Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník zaměstnanci, který zajišťuje údržbu. Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně, cizí předměty jsou průběžně odstraňovány, stejně jako znečištěný písek.  Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zajistí jeho zakrytí I I o  prázdninách.  Dle potřeby sekání trávy.

Odpolední odpočinek a spánek je od 12,15hod do 14,00 hod. Malé děti z 1. třídy leží na lehátkách  v horní třídě, děti nenutíme do spánku, respektujeme jejich individuální potřeby. Zde dětem přečte učitelka pohádku a záleží na každém dítěti, jestli usne nebo odpočívá.Velké děti z 2. třídy jsou na molitanových matracích v dolní třídě, kde učitelka přečte pohádku, dítě poslouchá, poté odpočívá   a kolem 13,00hod děti vstávají a  zařazuje se indivuduální péče zaměřená na přípravu do školy        – grafomotorika, logiko, logoped. chvilky. Rodiče se písemně vyjádřili, jestli chtějí, aby jejich dítě po obědě spalo, či odpočívalo.

Děti se scházejí ve  třídě Srdíček do 7, 45 hod., poté si je vyzvedne  učitelka ze třídy Sluníček a odvede si je  v 7,45 hod. si odvede učitelka děti ze třídy Pastelek. Potom do 8,00 hod. se děti scházejí ve všech třídách.

Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do označených poliček. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte.

Děti, které přicházejí do MŠ v ranních hodinách mají možnost piškotů a teplého čaje. Dopolední svačina se vydává od 8,45 – 9,00 hod a odpolední svačina od 14,15-14,30hod. Malé děti z horní  třídy při dopolední svačině jsou obsluhovány s pomocí dospělého - do prosince, než si malé děti zvyknou a od ledna se určují dvě děti na týden tzv. hospodáři, kdy rozdávají ostatním tácky, hrnečky.  A  starší  třída, zde se děti obsluhují sami – podle svých schopností, nosí tácky, hrnečky, natírají si chleby pomazánkou. Oběd se vydává od 11,25 – 12,00 hod. Děti si mají možnost určit množství jídla, na které mají chuť. Vždy je dodržen časový odstup od dalších jídel nejdéle 3hodiny. Dětem je podávána pouze strava, která je vyrobena v mš. Příprava nápojů je v průběhu celého dne. Po domluvě s rodiči, je možné podávat dítěti alternativní druh nápoje. Pitný režim je zabezpečen     i při pobytu na zahradě nebo mimo areál mš.

Děti si každý den po obědě čistí zuby.

K výletům využíváme autobus, vlak. Chodíme po okolí – návštěva lesa, památníku Karla Čapka, města Dobříše a okolí. 

Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při vycházkách pedagogičtí pracovníci učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi. Chodí po chodníku vždy vpravo, dbají na bezpečné přecházení vozovky, před přecházením děti uklidní a plně soustředí. Používají dopravního terčíku a první a poslední dvojice výstražné vesty. Kde není chodník, chodí po levé krajnici s tím, že na více zatížených místech či nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou. Pokud jde se skupinou jako doprovod pouze jedna osoba, jde vzadu, aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. Včele skupiny by pak mělo jít to z dětí, na které se učitelka může nejvíce spolehnout. Učitelky průběžně seznamují děti    s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Prověřují každé místo v přírodě, kde si děti hrají. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní: - sezónní činnosti - tvořivé, praktické  a kognitivní činnosti - pohybové a sportovní hry - turistika

Letos se starší děti účastní předplaveckého výcviku v dopoledních hodinách v plaveckém bazénu    v Příbrami.

 Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení   o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

            Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

            Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin   v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno.     V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby podle věty první je stanoven od 8 hodin (tzn. do 12 hodin).

 

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

 Omlouvání nepřítomnosti dítěte.V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost dítěte ještě ten den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne - osobně, telefonicky.  Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 3 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.  O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče . Dle §34a odst.4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst.3 školský zákon).

 Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou.  V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD. (§ 34a odst. 4).

 

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absence delší než 3 dny.

zákonní zástupci vždy doloží třídní učitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:

      -      jméno dítěte

  • oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte
  • časový rozsah (od kdy do kdy)
  • podpis rodičů

 

Výměna ložního prádla je 1krát za 3 týdny, výměna utěrek 1krát týdně . Prádlo  je práno ve smluvním zařízení. Čisté prádlo je skladováno ve skříních, v policích. Špinavé prádlo je skladováno v umělohmotných koších a ihned odváženo do prádelny. Lůžkoviny, které znečistí děti jsou dávány na vyprání rodičům na jejich náklady.

Způsob a četnost úklidu a čištění:

 Denně: - setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu topných těles a klik - vynášení odpadků, - vyčištění koberců vysavačem - za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech.

 Týdně: - omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů - umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů - dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku

2x ročně: - umytí oken včetně rámů - umytí svítidel - celkový úklid všech prostor školy

1x ročně:  -  výmalba prostor jídelny a kuchyně

1x za dva roky – výmalba  třídy mateřské školy

O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy. Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy. Účinnost tohoto provozního řádu od 1. 9. 2019.

Ve Staré Huti  19. 11. 2019                        

                                                                  PaedDr. Zdeňka Halenkovská

                                                                   pověřena řízením ZŠ a MŠ