Praktické informace pro rodiče

 

Ředitelka v pověření  ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram
PaedDr. Halenkovská Zdeňka 
 
Zaměstnanci MŠ

 

Jiráňová Martina, DiS. -  zástupce ředitelky  pro předškolní vzdělávání, třída Sluníček

Szabová Aneta - učitelka třídy Srdíček

Větrovská Jitka - učitelka třídy Pastelek

Krajská Iveta - učitelka třídy Srdíček, Pastelek

Hartmanová Alena - hospodářská pracovnice

Cihelková Jaroslava - kuchařka

Štěpánková Jindřiška - Kuchařka

Zámečníková Ilona - školnice

Provoz školky

- provozní doba MŠ je každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hod.

 - příchod do MŠ je vymezen na dobu mezi 6:30 - 8:00 hod. V 8,00 hod. se školka zamyká.  Rodiče předávají převlečené a přezuté děti  učitelce.

- děti je možné vyzvednout po obědě, tj. mezi 11:55 - 12:10 hod.  nebo po odpolední svačině, tj. od 14:30 hod.

- individuální příchod/odchod je možný po předchozí domluvě s třídní učitelkou. Děti mohou vyzvedávat pouze rodiče nebo osoby k tomuto účelu pověřené  

- Pro děti předškolního věku se vztahuje povinnost nepřetržitě se vzdělávat po dobu 4 hodin (8:00 - 12:00hod). Viz. školní řád. 

doporučujeme věnovat pozornost nástěnce na chodbě MŠ nebo našim webovým stránkám, kde naleznete informace o omezení provozu MŠ, harmonogram dne, informace o připravovaných akcích MŠ apod. 

 

Základní výbava dítěte

- přezutí do třídy (doporučujeme s pevnou patou, Pastelky 2x) a přezutí na ven (doporučujeme suché zipy nebo nazouvací).

- pohodlné oblečení na pobyt ve školce a náhradní oblečení pro případ nutnosti převlečení (tričko, kalhoty, ponožky, spodní prádlo atp. Pastelky 2x).

- vhodné oblečení na ven (dle ročního období) + pláštěnka a holínky.

- pyžamo (týká se dětí, které zůstávají v MŠ až do odpoledne; výměna pyžama probíhá jedenkrát týdně, a to každý pátek dostávají děti pyžamo domů na vyprání).

- dóza na svačinu (týká se dětí, které odcházejí po obědě domů).

- plastový kelímek, zubní kartáček a pasta.

- papírové kapesníky v krabičce (vždy minimálně jedenkrát za půl roku).

doporučujeme označit viditelně všechny věci dítěte příjmením nebo monogramem dítěte!!!!

- každé dítě má v šatně k dispozici látkovou tašku na uložení svých věcí - tašky jsou majetkem MŠ a tudíž není možné je odnášet domů! 

 

Omluva nepřítomnosti dítěte

- předem plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ (např. z důvodu dovolené) je třeba nahlásit třídní učitelce.

- v případě onemocnění dítěte či nečekané absenci omlouvají rodiče děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod, a to osobně nebo telefonicky (viz Kontakt). V případě neomluvení do 8:00 hod, bude dítě evidováno do stavu! Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, a to osobně nebo telefonicky.

 

Omluva dítěte s povinností předškolního vzdělávání

- V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost ještě tentýž den do 8:00hod, osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne - osobně, nebo telefonicky.

- O omluvě bude proveden zápis v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti dítěte, podpis rodiče + záznam o omluvě telefonem, SMS zprávou.

- Omluvný list dítěte není ke stažení! Vždy je uložený u třídní učitelky dítěte.

 

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávní při předem známe absenci

- Uvolnění dítěte z důvodu např. hory, dovolená, lázně, atd. probíhá na základě vyžádání Žádosti o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání. K dostání u třídní učtitelky dítěte. Vždy s dostatečným předstihem!

 

Zdravotní stav dítěte

- rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. V případě, že tomu tak dle třídní učitelky není (např. zpozoruje-li některý z níže uvedených příznaků), má právo s ohledem na zdravotní stav ostatních dětí odmítnout přijetí dítěte do školky.

doporučujeme, aby dítě zůstalo v domácím prostředí v případě zpozorování některého z těchto příznaků: horečka, kašel, akutní rýma, červené oči; bolest ucha, v krku, při močení, v oblasti břicha; průjem nebo zvracení, zvětšené mízní uzliny, vyrážka; hnidy, vši či jiní parazité; výskyt infekčního onemocnění v rodině.

- vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, stejně jako vši, hnidy či jiní parazité, jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit MŠ!

doporučujeme pravidelně dětem prohlížet vlasy!

- při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Platby v MŠ

1. Úplata za předškolní vzdělávání

- činí 300 Kč měsíčně. Úhrada se provádí bezhotovostně na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době kolem 5.dne následujícího měsíce), pí. Hartmanovou.

- děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, nebo mají odloženou školní docházku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

- rodiče, kterých se týká osvobození, popř. snížení úplaty, si podají v MŠ žádost na příslušném formuláři (viz web MŠ - Informace - ke stažení nebo u třídní učitelky).

2. Úplata za školní stravování

- na 1 dítě a 1 den (tj. 2 svačiny a oběd) činí 35 Kč. Pro děti starší šesti let (odložená školní docházka) činí 37 Kč. Úhrada se provádí bezhotovostně na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době kolem 5.dne následujícího měsíce), pí. Hartmanovou.

Obě platby lze po dohodě provést například jednorázově na celý rok, případně pro jiný (např. tříměsíční) interval. 

 
Spolupráce s rodiči
 

Budeme rádi za jakékoli Vaše připomínky a náměty týkající se MŠ. K tomu jsou Vám rovněž k dispozici naše webové stránky - odkaz Prostor pro Vás.